DOMAIN LIST – TRANSLATED DOMAIN NAMES (in native language)

ChinaDragonKing.com DOMAIN PORTFOLIO

An easy-t0-use list of our Domain Portfolio of ALL the domain names we have FOR SALE !! –

<<< ENJOY. >>>

CHINA DOMAIN NAMECHINA DOMAIN NAMEWORD TRANLATE
ChinaDragonKing.comChinaDragonKing.comCDK – CHINA DRAGON KING
Lóng.comLóng.comDRAGON
Lóngchuán.comLóngchuán.comDRAGON BOAT
Lóngwáng.comLóngwáng.comCDK – Chinese (Dragon King)
Lóngwǔ.comLóngwǔ.comDRAGON DANCE-/At festivals
LóngXuěShān.comLóngXuěShān.comDRAGON SNOW MOUNTAIN
Sīdìkè.comSīdìkè.comCDK.com (China dragon king)
ZhōngguóLóngWáng.comZhōngguóLóngWáng.comCHINADRAGONKING
Càiyuán.comCàiyuán.comVEGETABLE GARDEN
Càizǐ.comCàizǐ.comVEGETABLE SEEDS /Rapeseed
Cǎodì.comCǎodì.comLAWN / turf/ sod
Cǎomù.comCǎomù.comLAWN GRASS
Cǎopíng.comCǎopíng.comLAWN
Féiliào.comFéiliào.comFERTILIZERS / HAPPY CHAT
Gānzhè.comGānzhè.comSUGAR CANE RD-AGRI !!)
Huāmù.comHuāmù.comPLANTS / flowers and trees
Huāyuán.comHuāyuán.comGARDEN
Mián.comMián.comCOTTON
Mízhī.comMízhī.comCOTTON SEED
Nóngmín.comNóngmín.comFARMER / Works in AG
Nóngyè.comNóngyè.comAGRICULTURE / Farming
Nóngzuòwù.comNóngzuòwù.comFARM CROPS
Shílià.comShílià.comFERTILIZER
Shuǐchǎnyǎngzhí.comShuǐchǎnyǎngzhí.comAQUACULTURE
Shuǐdàozhǒngzǐ.comShuǐdàozhǒngzǐ.comRICE SEED /Chinese rice paddy
Shuǐliú.comShuǐliú.comIRRIGATION /water flow/river
Tuōlājī.comTuōlājī.comTRACTORS /elevator/escavator
Yāncǎo.comYāncǎo.comTOBACCO
Yuányì.comYuányì.comGARDENING / horticultural
Zhíwùshí.comZhíwùshí.comPLANT FOOD
Zhuāngjia.comZhuāngjia.comFARM CROPS
Bāosù.comBāosù.comCORN / Maize (1of 2 trans)
Dàdòu.comDàdòu.comSOYBEANS (2of 2 translations)
Dàmài.comDàmài.comBARLEY
Gāoliáng.comGāoliáng.comSORGHUM /Common Sorghum
Gǔ.comGǔ.comCORN /COBALT (Metal) Grain
Liáng.comLiáng.comSORGHUM
Liù.comLiù.comFOOD GRAIN/rice/wheat/bean
Màizi.comMàizi.comWHEAT / maize ?
Miánbù.comMiánbù.comCOTTON / COTTON CLOTH
Shǔ.comShǔ.comBROOMCORN Millet (Proso)
Shuǐdào.comShuǐdào.comRICE / PADDY
Wēnshì.comWēnshì.comGREENHOUSE / Greenhouses
Yànmài.comYànmài.comOATS
Fēijī.comFēijī.comAIRPLANE / JETS / PLANE(S)
Fēijīchǎng.comFēijīchǎng.comAIRPORT (airplane field)
Fēixíng.comFēixíng.comFLY / FLYING /Flight / Aviation
Jīchǎn.comJīchǎn.comAIRPORT – field or place
Jiétèsī.comJiétèsī.comJETS
Jīpiào.comJīpiào.comPLANE TICKET / Airline Ticket
Kōngjiāpiào.comKōngjiāpiào.comAIRFARE/ air ticket /flightpass
Pēnqìshìfēijī.comPēnqìshìfēijī.comJET AIRCRAFT
Pēnshè.comPēnshè.comJET
Báijiǔ.comBáijiǔ.comLIQUOR / DISTILLED SPIRITS
Bīngpíjiǔ.comBīngpíjiǔ.comCOLD BEER
Bǔbēn.comBǔbēn.comBOURBON (sound translation)
Cervezafría.comCervezafría.comSPANISH – COLD BEER
Chún.comChún.comALCOHOL / WINE
Cuó.comCuó.comLIQUOR / Spirits
Èrguōtóu.comÈrguōtóu.comSORGHUM LIQUOR
Fútèjiā.comFútèjiā.comVODKA (loanword)
Fútèjiājiǔ.comFútèjiājiǔ.comVODKA
Hējiǔ.comHējiǔ.comDRINK ALCOHOL
Jiŭ.comJiŭ.comALCOHOL BEVERAGE /wine
Jiǔbā.comJiǔbā.comBARS / BAR /PUB /NIGHTCLUB
Jiǔguǎn.comJiǔguǎn.comWINE BAR /Tavern /PUB /Wine
Jiǔjīng.comJiǔjīng.comALCOHOL/grain -ethyl alcohol
Jīwĕijiŭ.comJīwĕijiŭ.comCOCKTAIL(loanword)/ Alcoholic
Jūnshījiǔ.comJūnshījiǔ.comMILITARY ALCOHOL / GIN
Lǎngmǔjiǔ.comLǎngmǔjiǔ.comRUM (loanword)
Lánmǔjiǔ.comLánmǔjiǔ.comRUM / Beverage (loanword)
Mǐjiǔ.comMǐjiǔ.comRICE WINE (Popular wine)
Pútaojiǔ.comPútaojiǔ.comWINE BOTTLE /Regular Wine
Pútáojiǔ.comPútáojiǔ.comWINE (1 of 2)
Pǔtáojiǔ.comPǔtáojiǔ.comGRAPE WINE
Shēngpí.comShēngpí.comDRAFT BEER
Tèqílā.comTèqílā.comTEQUILA
Wēishìjìjiǔ.comWēishìjìjiǔ.comWHISKEY / WHISKY
Wēnpíjiǔ.comWēnpíjiǔ.comWARM BEER
Zhāpíjiǔ.comZhāpíjiǔ.comDRAFT BEER
Zhēngyǒu.comZhēngyǒu.comAPPS – DATING / FRIEND APPS
Báiyǐ.comBáiyǐ.comTERMITES
Cǎisèdehúdié.comCǎisèdehúdié.comCOLORFUL BUTTERFLY
Chóngwù.comChóngwù.comANIMAL / PET House/Insects
Chóngzi.comChóngzi.comBUG / BUGS / Insect / Worm
Dàxióngmāo.comDàxióngmāo.comGIANT PANDAS
Dòngwù.comDòngwù.comANIMAL(s)
Fàngyǎng.comFàngyǎng.comBREED / livestock/crops
Gēzi.comGēzi.comPIGEON (Bird)
Gōngjī.comGōngjī.comROOSTERS /ATTACK/ ACCUSE
Guī.comGuī.comTURTLES /turtle /ghost/spirit
Hǎitún.comHǎitún.comDOLPHIN
Huángfēng.comHuángfēng.comWASP / WASPS
Húdié.comHúdié.comBUTTERFLY
Jiāchù.comJiāchù.comCATTLE /livestock/dom.animal
Jiāqín.comJiāqín.comPOULTRY
Jīròu.comJīròu.comCHICKEN
Kuàilèdehúdié.comKuàilèdehúdié.comHAPPY BUTTERFLY
Lǎohǔ.comLǎohǔ.comTIGER
Lǎoshǔ.comLǎoshǔ.comRAT /MOUSE
Mǎ.comMǎ.comHORSE
Mǎyǐ.comMǎyǐ.comANT(S)
Měilìdehúdié.comMěilìdehúdié.comBEAUTIFUL BUTTERFLY
Mìfēng.comMìfēng.comBEES
Niǎo.comNiǎo.comBIRDS / Bird species/damn!
Niǎolèi.comNiǎolèi.comBIRDS
Niú.comNiú.comCOW / BULL/ Slang-awesome
Qínlèi.comQínlèi.comBIRDS / Bird species
Shānyáng.comShānyáng.comGOAT
Sōngshǔ.comSōngshǔ.comSQUIRRELS
Tiàozǎo.comTiàozǎo.comFLEA / FLEAS
Tù.comTù.comRABBIT
Xiǎomāo.comXiǎomāo.comKITTEN / Tiny Cat
Xióngmāo.comXióngmāo.comPANDA
Yáng.comYáng.comSHEEP /GOAT
Yěshēngdòngwù.comYěshēngdòngwù.comWILDLIFE
Zhī.comZhī.comANIMALS
Bái.comBái.comCOLOR-WHITE / pure / snowy
Bōli.comBōli.comGLASS
Chéngsè.comChéngsè.comCOLOR-ORANGE
Cíqì.comCíqì.comPORCELAIN
Gǔwù.comGǔwù.comANTIQUES / shopping/ to shop
Hēi.comHēi.comCOLOR-BLACK
Hóng.comHóng.comCOLOR: RED
Hóngsè.comHóngsè.comCOLOR-RED / revolutionary
Huàjiā.comHuàjiā.comARTIST – PAINTER / Sculpture
Huáng.com Huáng.com COLOR-YELLOW
Lánsè.comLánsè.comCOLOR-BLUE
Lǜsè.comLǜsè.comCOLOR-GREEN
Táoqì.comTáoqì.comPOTTERY
Tújiā.comTújiā.comARTIST (Painter)
Yìshù.comYìshù.comART
Yìshùjiā.comYìshùjiā.comARTIST
Yìshùzhìyìn.comYìshùzhìyìn.comART PRINTS
Zǐsè.comZǐsè.comCOLOR-PURPLE / VIOLET
Bùfèn.comBùfèn.comPART /PARTS /piece /
Chēliàng.comChēliàng.comVEHICLE / (CARS & Vehicles
Chēzūlè.comChēzūlè.comCAR RENTAL
Èrshǒuchē.comÈrshǒuchē.comUSED CAR / AUTO
Fādòngjī.comFādòngjī.comMOTOR / ENGINE
Gōnggòngzhùfáng.comGōnggòngzhùfáng.comAUTO LOANS (S)
Háohuáchē.comHáohuáchē.comLUXURY CAR
Háohuájiàochē.comHáohuájiàochē.comLUXURY SPORTS CAR-highend
Jiàochē.comJiàochē.comCAR / Car-bus-limousine
Lúndūn.comLúndūn.comTIRES – Wheel / air filled
Lúntāi.comLúntāi.comTIRE / TIRES / Pneumatic Tire
Màichē.comMàichē.comSELL CAR (S) / To sell car
Mǎichē.comMǎichē.comBUY CAR (S) / To buy car
Pǎochē.comPǎochē.comSPORTS CARS/ racing bike
Piányichē.comPiányichē.comCHEAP CAR
Qìchē.comQìchē.comAUTO / CAR / Bus/automobile
Qìchēbùjiàn.comQìchēbùjiàn.comAUTO PARTS
Qìchēdiànchí.comQìchēdiànchí.comCAR BATTERY
Qìchēlíngjiàn.comQìchēlíngjiàn.comCAR PART (S)
Qìchēxiūlǐ.comQìchēxiūlǐ.comCAR REPAIR
Qìpèi.comQìpèi.comAUTO PARTS
Shāchē.comShāchē.comBRAKES
Shuǐxiāng.comShuǐxiāng.comRADIATOR / WATER TANK
Sījī.comSījī.comCHAUFFEUR/ driver
Tāi.comTāi.comTIRE
Xǐchē.comXǐchē.comCAR WASH
Yǐnqíng.comYǐnqíng.comENGINE (Loan word)
Zìdòngchē.comZìdòngchē.comAUTOMOBILE / self driving?
Zūchē.comZūchē.comRENT CAR
Gùshì.comGùshì.comSTORY / TALE – fictional
Jiàokēshū.comJiàokēshū.comTEXTBOOKS
Kànshū.comKànshū.comREADING / read & study
Kèběn.comKèběn.comTEXTBOOK
Mǎishū.comMǎishū.comBUY BOOKS
Mǎishūzàixiànshàng.comMǎishūzàixiànshàng.comBUY BOOKS ONLINE
Shūjú.comShūjú.comBOOK STORE / publisher
Shūkān.comShūkān.comBOOKS / & publications
Túshū.comTúshū.comBOOKS / In Library -Bookstore
Túshūguǎn.comTúshūguǎn.comLIBRARY
Túshūguăn.comTúshūguăn.comLIBRARY (Different Vowel)
Zázhi.comZázhi.comMAGAZINE
Zázhì.comZázhì.comMAGAZINES
Zhùzuò.comZhùzuò.comBOOK / To write / Articles
Bàngōngshì.comBàngōngshì.comOFFICE
Bàngōngyòngpǐn.comBàngōngyòngpǐn.comOFFICE SUPPLY
Chūkǒu.comChūkǒu.comEXPORTS
Chūkǒuhuò.comChūkǒuhuò.comEXPORTS
Dàilǐrén.comDàilǐrén.comAGENT / AGENTS
Fùshǔjīgòu.comFùshǔjīgòu.comAFFILIATES / AFFILIATE
Fúwù.comFúwù.comSERVICES
Gǔpià.comGǔpià.comSTOCK /one stock/OR inventory
Gǔpiào.comGǔpiào.comSTOCK SHARE Certificate
Gǔpiàomen.comGǔpiàomen.comSTOCKS (plural) multi stock-inv.
Gǔshì.comGǔshì.comSTOCK MARKET (short phrase)
Gùzhǔ.comGùzhǔ.comEMPLOYER
Hòuqín.comHòuqín.comLOGISTICS
Huáěrjiē.comHuáěrjiē.comWALL STREET / Newyork Busn.
Húwùyùnshū.comHúwùyùnshū.comLOGISTICS /CONTAINERS
Jiànlì.comJiànlì.comESTABLISH/setup bus Relation
Jīngjìxué.comJīngjìxué.comECONOMICS
Jìnkǒu.comJìnkǒu.comIMPORT(S) /toimport/ inlet
Kuàidì.comKuàidì.comEXPRESS DELIVERY
Lǎobǎn.comLǎobǎn.comBOSS /business proprietor
Màoyì.comMàoyì.comTRADE / Commercial Trade
Róngqì.comRóngqì.comCONTAINER
Shāngrén.comShāngrén.comMERCHANT / BUSINESSMAN
Shāngyè.comShāngyè.comBUSINESS /trade-commerce
Tóuzī.comTóuzī.comINVEST /Investment /To invest
Yèwù.comYèwù.comBUSINESS (Professional work)
Yúnjìsuàn.comYúnjìsuàn.comCLOUD COMPUTING
Zhèngquàn.comZhèngquàn.comSECURITY / Stocks & Bonds
Zhèngquànshìchǎng.comZhèngquànshìchǎng.comSTOCK MARKET
Zhōnggǔ.comZhōnggǔ.comCHINA STOCKS (short phrase)
Duìhu.comDuìhu.comONLINE CHAT / dialog /conv.
Duìhuàjīqì.comDuìhuàjīqì.comCHATBOT
Hāi.comHāi.comHI ! /loan word
Huìhé.comHuìhé.comMEET
Jiǎnghuà.comJiǎnghuà.comTALK / To Talk / speak
Jiāotán.comJiāotán.comCHAT / Discuss / converse
Kāikǒu.comKāikǒu.comTALKING – / CHAT
Liáotiān.comLiáotiān.comCAT / CHATTING / GOSSIP
Liáotiānshì.comLiáotiānshì.comCHATS / CHAT ROOM
Nǐhǎo.comNǐhǎo.comHELLO / Hi / How are you
Péngyǒu.comPéngyǒu.comFRIENDS
Shìpínliánx.comShìpínliánx.comVIDEO CHAT
Shìpínliáotiān.comShìpínliáotiān.comVIDEO CHAT / GOSSIP
Shǒujīwénzi.comShǒujīwénzi.comPHONE TEXT /Mobile & Cell
Tán.comTán.comTO CHAT/Talk /Speak /Discuss
Wǎngyǒu.comWǎngyǒu.comONLINE FRIEND
Wénzi.comWénzi.comTEXT / Any writing / language
Chīnà.comChīnà.comCHINA /phonetic transliteration
Cíde.comCíde.comCHINA / Adjective
DōngHǎi.comDōngHǎi.comEAST CHINA SEA
Gójiāgōngyuán.comGójiāgōngyuán.comNATIONAL PARK(S)
Gōngyuán.comGōngyuán.comPARKS
Guó.comGuó.comCHINA / country/nation
Hónglóng.comHónglóng.comTHE RED DRAGON (China)
Huá.comHuá.comCHINA /Noun-Adjective/abbr
HuángHǎi.comHuángHǎi.comYELLOW SEA
Jǐngchá.comJǐngchá.comPOLICE /law enforcement
Jūnshì.comJūnshì.comMilitary / soldier / Affairs
NánHǎi.comNánHǎi.comSOUTH CHINA SEA
Shuì.comShuì.comTAXES / DUTIES
Shuìshōu.comShuìshōu.comTAX / TAXES / TAXATION
Wángcháo.comWángcháo.comDYNASTY
Wǒguó.comWǒguó.comCHINA – Our Country / China
Zhàn.comZhàn.comFIGHT / war / battle / Station
Zhèngfǔ.comZhèngfǔ.comCHINA government/admin.
Zhèngzhì.comZhèngzhì.comPOLITICS / POLITICAL
Zhōngguó.comZhōngguó.comCHINA MAIN (Noun)
Zhōngguódàlù.comZhōngguódàlù.comCHINA (Mainland)
Zhōngguózēngzhǎng.comZhōngguózēngzhǎng.comCHINA GROWING / increase
Běihǎi.comBěihǎi.comBEIHAI / City
Bīchi.comBīchi.comBEACH
Bīchihoteru.comBīchihoteru.comBEACH HOTEL
Dàlián.comDàlián.comDALIAN / China Beach City –
Hǎibiān.comHǎibiān.comSEASIDE / BEACH
Hǎijǐngfáng.comHǎijǐngfáng.comBEACH HOUSE
Hǎinándǎo.comHǎinándǎo.comHAINAN ISLAND /Beach island
Hǎitān.comHǎitān.comBEACH
Hǎitānqiánmian.comHǎitānqiánmian.comBEACH FRONT
Níngbō.comNíngbō.comNINGBO
Qīngdǎo.comQīngdǎo.comQINGDAO / China City
Rìzhào.comRìzhào.comRIZHAO / China City
Sānyà.comSānyà.comSANYA / China City
Shādì.comShādì.comSAND DUNE /Sandy Beach/Bank
Tàiyángwēnshēn.comTàiyángwēnshēn.comSUN BATHING
Wēihǎi.comWēihǎi.comWEIHAI / Beach City
Zhōngguóhǎitān.comZhōngguóhǎitān.comCHINA BEACHES
Zhūhǎi.comZhūhǎi.comZUHAI / China City
Bāotóu.comBāotóu.comBAOTOU / China city
Bĕijīng.comBĕijīng.comBEIJING / China
BěijīngShì.comBěijīngShì.comBEIJING- Capital of PROC
Chángchūn.comChángchūn.comCHANGCHUN / China City
Chángshā.comChángshā.comCHANGSHA / China
Chángzhōu.comChángzhōu.comCHANGZHOU / China
Chéngdū.comChéngdū.comCHENGDU / China
Chéngshì.comChéngshì.comCHENGSHI / CITY / larger ones
Chóngqìng.comChóngqìng.comCHONGQING / China City
Dōngguǎn.comDōngguǎn.comDONGGUAN / China City
Dōnglíng.comDōnglíng.comDONGLING / China City
Fóshān.comFóshān.comFOSHAN / China City
Fúzhōu.comFúzhōu.comFUZHOU / China City
Guǎngzhōu.comGuǎngzhōu.comGUANGZHOU / China City
Guìlín.comGuìlín.comGULLIN / China City
Guìyáng.comGuìyáng.comGUIYANG / China City
Hāěrbīn.comHāěrbīn.comHARBIN / China City
Hándān.comHándān.comHANDAN / China City
Hángzhōu.comHángzhōu.comHANZHOU / China City
Héféi.comHéféi.comHEFEI / China City
Huáiān.comHuáiān.comHUAIAN / CHINESE CITY
Huìzhōu.comHuìzhōu.comHUIZHOU / China City
Jǐnán.comJǐnán.comJINAN / China City
Jīng.comJīng.comBEIJING Abreviation / WHALE
Kūnmíng.comKūnmíng.comKUMMING / China City
Lánzhōu.comLánzhōu.comLANZHOU / China City
Lìjiāng.comLìjiāng.comLIJIANG / China City – lijiang
Línyí.comLínyí.comLINYI / China City
Liúzhōu.comLiúzhōu.comLIUZHOU /(1of2) China City
Liǔzhōu.comLiǔzhōu.comLIUZHOU /(2of2) Chinese City
Luòyáng.comLuòyáng.comLUOYANG / China City
Nánchāng.comNánchāng.comNANCHING / China City
Nánjīng.comNánjīng.comNANJING / China City
Nánníng.comNánníng.comNANNING / China City
Nántōng.comNántōng.comNANTONG / China City
Shànghǎi.comShànghǎi.comSHANGHAI /RICH &largest city
Shānhǎiguān.comShānhǎiguān.comCHINA CITY – Shanhai
Shàntóu.comShàntóu.comSHANTOU / China City
Shàoxīng.comShàoxīng.comSHAOXING / China City
Shěnyáng.comShěnyáng.comSHENYANG / China City
Shēnzhèn.comShēnzhèn.comSHENZHEN / China City
Shíjiāzhuāng.comShíjiāzhuāng.comSHIJIAZHUANG / China City
Sūzhōu.comSūzhōu.comSUZHOU / China CITY
Táiběi.comTáiběi.comTAIPEI / China City – taipei
Tàiyuán.comTàiyuán.comTAIYUAN / China City –
Tángshān.comTángshān.comTANGSHAN / China City
Tiānjīnshì.comTiānjīnshì.comTIANJIN /CHINESE CITY
Wéifāng.comWéifāng.comWEIFANG / China City
Wēnzhōu.comWēnzhōu.comWENZHOU / China City
Wǔhàn.comWǔhàn.comWUHAN / China City -COVID
Wūlǔmùqí.comWūlǔmùqí.comURUMQI / China City
Wúxī.comWúxī.comWUXI / China City – Wuxi
Xiàmén.comXiàmén.comXIAMEN / China City
Xīān.comXīān.comXIAN / Chinese City – Xi’an
Yānjīng.comYānjīng.comYANJING / BEIJING (Informal)
Yāntái.comYāntái.comYANTAI / China City – Yantai
Zhèngzhōu.comZhèngzhōu.comCITY – Zengzhou
Zhōngshān.comZhōngshān.comZHONGSHAN / China City
Zībó.comZībó.comZIBO / China City – Zibo
ĀbúZhābī.comĀbúZhābī.comABU DHABI
Ānkǎlā.comĀnkǎlā.comANKARA capital of Turkey
Bālí.comBālí.comPARIS /Capital of France
Bāsàiluónà.comBāsàiluónà.comBARCELONA / City Spain
Bólín.comBólín.comBERLIN capital of Germany
Bùlǐsībān.comBùlǐsībān.comBRISBANE / australia
Chéng.comChéng.comCITY / TOWN = Means
Dàbǎn.comDàbǎn.comOSAKA /City in Japan
Dákǎ.comDákǎ.comDHAKA /Bangladesh/senegal
Déhēilán.comDéhēilán.comTEHRAN /Capital of Iran
Délǐ.comDélǐ.comDELHI/NEWDELHI-capital-India
Dìbǎi.comDìbǎi.comDUBAI (2of 2)
Dōngjīng.comDōngjīng.comTOKYO capital of Japan
Dùbǎi.comDùbǎi.comDUBAI (1 of 2) City
Dūbólín.comDūbólín.comDUBLIN / Ireland City
GǎngÀo.comGǎngÀo.comHONG KONG & MACAU
Hālājūkǔ.comHālājūkǔ.comHARAJUKU /CITY – Japan
Hénèi.comHénèi.comHANOI capital of Vietnam
Jídá.comJídá.comJEDDAH (Saudi city,Red Sea)
Kāiluó.comKāiluó.comCAIRO /capital of Egypt
Kǎlāqí.comKǎlāqí.comKARACHI / City Pakistan
Kūnshìlán.comKūnshìlán.comQUEENSLAND /Australia
Lāsà.comLāsà.comLHASA / Tibetian China City
Lìyǎdé.comLìyǎdé.comRIYADA (2) CAP Saudia Arabia
Lǐyuē.comLǐyuē.comRIO (the city- shortword)
Lǐyuērènèilú.comLǐyuērènèilú.comRIO DE JANEIRO / beachsite
Lúndūn.comLúndūn.comLONDON /CAP United Kingdom
Luómǎ.comLuómǎ.comROME capital of Italy
Mǎdélǐ.comMǎdélǐ.comMADRID capital of Spain
Màngǔ.comMàngǔ.comBANGKOK / Thailand
Mǎnílā.comMǎnílā.comMANILA /Capital Philippines
Mèngmǎi.comMèngmǎi.comMUMBAI (Bombay)
Mòěrbēn.comMòěrbēn.comMELBOURNE / australia
Mòsīkē.comMòsīkē.comMOSCOW capital of Russia
Mòxīgēchéng.comMòxīgēchéng.comMEXICO CITY / of Mexico
Pòsī.comPòsī.comPERTH / City in australia
Rìyàdé.comRìyàdé.comRIYADH / Capital Saudi Arabia
Shèngbǎoluó.comShèngbǎoluó.comSAO PAULO /City in brazil
Shǒuěr.comShǒuěr.comSEOUL CAP of South Kore
Xīnbùyà.comXīnbùyà.comSHIGUYA /CITY – Japan
Xīní.comXīní.comSYDNEY
Yǎjiādá.comYǎjiādá.comJAKARTA / City Indonesia
Yīsītǎnbùěr.comYīsītǎnbùěr.comISTANBUL Istanbul, Turkey
Ānquán.comĀnquán.comSECURITY / safety
Bǐjìběndiànnǎo.comBǐjìběndiànnǎo.comLAPTOP
Dǎyìnjī.comDǎyìnjī.comPRINTER
Dǎyìnjù.comDǎyìnjù.comPRINTER TONER
Diànnǎo.comDiànnǎo.comCOMPUTER
Diànnǎodiànnǎo.comDiànnǎodiànnǎo.comLAPTOP COMPUTERS
Diànnǎojīpí.comDiànnǎojīpí.comCOMPUTER CHIPS
Diànnǎoxiǎnshìqì.comDiànnǎoxiǎnshìqì.comCOMPUTER MONITOR
Jìsuànjī.comJìsuànjī.comCOMPUTERS / COMPUTER
Kànpiàn.comKànpiàn.comSTREAMING /WATCH FILMS
Liàngzǐ.comLiàngzǐ.comQUANTUM
Ruănjiàn.comRuănjiàn.comSOFTWARE/Computer Software
Shubiaodiannao.comShubiaodiannao.comLAPTOP COMPUTER /English
Shùjù.comShùjù.comDATA
Shùjùcúnchú.comShùjùcúnchú.comDATA STORAGE (SAVE DATA)
Shùjùhuīfù.comShùjùhuīfù.comDATA RECOVERY
Shùjùzhōngxīn.comShùjùzhōngxīn.comDATA CENTER
Shùzìde.comShùzìde.comDIGITAL (number or digits)
Xiǎnshìqì.comXiǎnshìqì.comMONITOR (Computer)(2 of 2)
Xiàzài.comXiàzài.comDOWNLOAD
Zhuomiandiannao.comZhuomiandiannao.comDESKTOP COMPUTER
Āěrjílìyà.comĀěrjílìyà.comALGERIA
Āfùhàn.comĀfùhàn.comAFGHANISTAN
Āgēntíng.comĀgēntíng.comARGENTINA
Àiěrlán.comÀiěrlán.comIRELAND
Āijí.comĀijí.comEGYPT
Āisàiébǐyà.comĀisàiébǐyà.comETHIOPIA
ĀlābóLiánhéQiúzhǎngguó.comĀlābóLiánhéQiúzhǎngguó.comUAE – United Arab Emirates
Āmàn.comĀmàn.comOMAN
Āngēlā.comĀngēlā.comANGOLA
Àodìlìyà.comÀodìlìyà.comAUSTRIA
Àomén.comÀomén.comMACAU
Àozhōu.comÀozhōu.comAUSTRALIA
Āsàibàijiāng.comĀsàibàijiāng.comAZERBAIJAN
Āzébàijiān.comĀzébàijiān.comAZERBAIJAN
BāĀ.comBāĀ.comPAKISTAN=AFGHAN
BābùyīnīGǔnéiyà.comBābùyīnīGǔnéiyà.comPAPUA NEW GUINEA
Bāhāmă.comBāhāmă.comBAHAMAS
Báiéluósī.comBáiéluósī.comBELARUS
Bājīsītǎn.comBājīsītǎn.comPAKISTAN
Bālín.comBālín.comBAHRAIN
Bānámǎ.comBānámǎ.comPANAMA
Bāxī.comBāxī.comBRAZIL
BěiCháo.comBěiCháo.comNORTH KOREA
Běihán.comBěihán.comNORTH KOREA
Bèiníng.comBèiníng.comBENIN
Bĕnzhōu.comBĕnzhōu.comHONSHU / MAIN Japan island
Bǐlìshí.comBǐlìshí.comBELGIUM
Bìlǔ.comBìlǔ.comPERU
Bōlán.comBōlán.comPOLAND
Bōlíwēiyà.comBōlíwēiyà.comBOLIVIA
Bùjínàfǎsuǒ.comBùjínàfǎsuǒ.comBURKINA FASO
Bùlúndí.com Bùlúndí.com BURUNDI
Chādé.comChādé.comCHAD (country)
Cháoxiǎn.comCháoxiǎn.comNORTH KOREA+india/pakistan
Déguó.comDéguó.comGERMANY
Déyìzhì.comDéyìzhì.comGERMANY / DEUTSCH
Dùbài.comDùbài.comDUBAI
Éguó.comÉguó.comRUSSIA
Éluósī.comÉluósī.comRUSSIA
Ézhōng.comÉzhōng.comRUSSIA-CHINA
Fǎ.comFǎ.comFRENCH / FRANCE (Taiwan pr.)
Fàguó.comFàguó.comFRANCE
Fǎlánxī.comFǎlánxī.comFRANCE
Fēi.comFēi.comPHILIPPINES
Fēilǜbīn.comFēilǜbīn.comTHE PHILIPPINES
Fēizhōu.comFēizhōu.comAFRICA
Fēizhōurén.comFēizhōurén.comAFRICAN (people)
Gǎng.comGǎng.comHONG KONG / GANG
GǎngÀoTái.comGǎngÀoTái.comHONGKONG/TAIWAN/MACAO
Gāomián.comGāomián.comCAMBODIA
Gēlúnbǐyǎ.comGēlúnbǐyǎ.comCOLUMBIA
Gǔbā.comGǔbā.comCUBA
Guójiā.comGuójiā.comCOUNTRY/ foreign sovereign
Guójiāsōusuǒ.comGuójiāsōusuǒ.comCOUNTRY SEARCH
Hāidì.comHāidì.comHAITI
Hán.comHán.comSOUTH KOREA
Hánguó.comHánguó.comKOREA / SOUTH KOREA
Hélán.comHélán.comNETHERLANDS (2 of 2)
Hélánlán.comHélánlán.comNETHERLANDS (1 of 2)
Hóngdūlāsī.comHóngdūlāsī.comHONDURAS
Jiānà.comJiānà.comGHANA
Jiānádà.comJiānádà.comCANADA
Jiǎnpǔzhài.comJiǎnpǔzhài.comCAMBODIA
Jíěrjísīsītǎn.comJíěrjísīsītǎn.comKYRGYZSTAN
Jīnbābùwéi.comJīnbābùwéi.comZIMBABWE (1 of 2 Pinyin)
Jīnèiyà.comJīnèiyà.comGUINEA / Country
Kǎdá.comKǎdá.comQATAR (1 of 2 pinyin)
Kāmàilóng.comKāmàilóng.comCAMEROON
Kǎtǎěr.comKǎtǎěr.comQATAR (2 of 2 pinyin)
Kěnníyà.comKěnníyà.comKENYA (1 of 2 pinyin)
Kěnyà.comKěnyà.comKENYA (2 of 2 pinyin)
Kēwēitè.comKēwēitè.comKUWAIT
Luándá.comLuándá.comRWANDA
Luómǎníyà.comLuómǎníyà.comROMANIA
Mǎdájiāsīkè.comMǎdájiāsīkè.comMADAGASCAR
Mǎguó.comMǎguó.comMALAYSIA
Mǎlái.comMǎlái.comMALAYSIA / MALAYA
Mǎláixīyà.comMǎláixīyà.comMALAYSIA
Mǎláwēi.comMǎláwēi.comMALAWI
Mǎyīngjiǔ.comMǎyīngjiǔ.comTAIWAN
Mèngjiālā.comMèngjiālā.comBANGLADESH / BENGAL
Mèngjiālāguó.comMèngjiālāguó.comBANGLADESH
Miǎn.comMiǎn.comMYANMAR / abbr/ Burma
Miǎndiàn.comMiǎndiàn.comMYANMAR (1 of 2)
Mòluógē.comMòluógē.comMORROCO
Mòsāngbǐkè.comMòsāngbǐkè.comMOZAMBIQUE
Mòxīgē.comMòxīgē.comMEXICO
Nánfēi.comNánfēi.comSOUTH AFRICA
Nánhán.comNánhán.comSOUTH KOREA
NánSūdān.comNánSūdān.comSOUTH SUDAN
NánYuè.comNánYuè.comSOUTH VIETNAM
Níbóěr.comNíbóěr.comNEPAL
Niponkoku.comNiponkoku.comJAPAN (English)
Nírìlìyà.comNírìlìyà.comNIGERIA
Ōu.comŌu.comEUROPE / Letter “O” Pinyin
Ōuzhōu.comŌuzhōu.comEUROPE
Pútáoyá.comPútáoyá.comPORTUGAL
Rìběn.comRìběn.comJAPAN / japenese
Ruìdiǎn.comRuìdiǎn.comSWEDEN
Ruìshì.comRuìshì.comSWITZERLAND
Sāinèijiāěr.comSāinèijiāěr.comSENEGAL
ShātèĀlābó.comShātèĀlābó.comSAUDI ARABIA
Sūdān.comSūdān.comSUDAN
Sūgélán.comSūgélán.comSCOTLAND
Suōmǎlìyà.comSuōmǎlìyà.comSOMALIA
Tái.comTái.comTAIWAN (Abreviation)
Tàiguó.comTàiguó.comTHAILAND
TǎjíkèSītǎn.comTǎjíkèSītǎn.comTAJIKISTAN / Country
Tǎnsāngníyà.comTǎnsāngníyà.comTANZANIA
Tăxītí.comTăxītí.comTahiti / French Polynesia
Tǔěrqí.comTǔěrqí.comTURKEY
Tūnísī.comTūnísī.comTUNISIA
Wěinèiruìlā.comWěinèiruìlā.comVENEZUELA
Wūgāndá.comWūgāndá.comUGANDA
Wūkèlán.comWūkèlán.comUKRAINE (1 of 2 pinyin)
Wūzībiékèsītǎn.comWūzībiékèsītǎn.comUZBEKISTAN
Xiānggǎng.comXiānggǎng.comHONG KONG
Xiàngyáhǎiàn.comXiàngyáhǎiàn.comIVORYCOAST / Country
Xībānyá.comXībānyá.comSPAIN
Xīlà.comXīlà.comSYRIA
Xīlā.comXīlā.comGREECE
Xīlánkǎ.comXīlánkǎ.comSRI LANKA
Xīnxīlán.comXīnxīlán.comNEW ZEALAND
Xióngyálì.comXióngyálì.comHUNGARY
XīZàng.comXīZàng.comTIBET
Xùlìyà.comXùlìyà.comSYRIA
Yěmén.comYěmén.comYEMEN
Yīlākè.comYīlākè.comIRAQ
Yīlǎng.comYīlǎng.comIRAN
YìnBā.comYìnBā.comINDIA
Yìndùníxīyà.comYìndùníxīyà.comINDONESIA
Yīngguó.comYīngguó.comUNITED KINGDOM / England
Yìnní.comYìnní.comINDONESIA / abbr
Yǐsèliè.comYǐsèliè.comISREAL
Yuēdàn.comYuēdàn.comJORDAN
Yuēnán.comYuēnán.comVIETNAM (#1 of 2 pinyin)
Zànbǐyà.comZànbǐyà.comZAMBIA
Zhìbābùwéi.comZhìbābùwéi.comZIMBABWE (2 of 2 pinyin)
Zhìlì.comZhìlì.comCHILE
Zhōng.comZhōng.comCHINA / Chinese surname
Bāléi.comBāléi.comBALLET / Loanword
Mínjiāwǔ.comMínjiāwǔ.comFOLK DANCE
Tiàowǔ.comTiàowǔ.comDANCE / DANCING
Chǒng.comChǒng.comDATE
Kěài.comKěài.comCUTE / Adorable / Lovely
Liàngnǚ.comLiàngnǚ.comPRETTY GIRL
Nánpéngyou.comNánpéngyou.comBOYFRIEND (1 of 2)
Nánpéngyǒu.comNánpéngyǒu.comBOYFRIEND (2 of 2)
Nǚpéngyou.comNǚpéngyou.comI LOVE YOU / girlfriend
Nǚpéngyǒu.comNǚpéngyǒu.comGIRLFRIEND
Nǚyǒu.comNǚyǒu.comGIRLFRIEND
Rìqī.comRìqī.comDATE
Ròugǎn.comRòugǎn.comSEXY / sensual / sexiness
Shéwěn.comShéwěn.comFRENCH KISS
Tánliànài.comTánliànài.comCOURTSHIP /To date /steady
Xìnggǎn.comXìnggǎn.comSEXY+
Xìnggǎnde.comXìnggǎnde.comSEXY
Yàzhōunǚhái.comYàzhōunǚhái.comASIAN GIRLS
Yuēhuì.comYuēhuì.comDATE / DATING
Zàixiànyuēhuì.comZàixiànyuēhuì.comONLINE DATING
Bàobīng.comBàobīng.comSHAVED ICE / Beverage
Bīngchá.comBīngchá.comICE TEA
Bīngshuǐ.comBīngshuǐ.comICE WATER
Chágē.comChágē.comTEA HOUSE / TEA ROOM
Cháyì.comCháyì.comTEA MAKING /Ceremonial
Chéngzhī.comChéngzhī.comORANGE JUICE
Kāfēi.comKāfēi.comCOFFEE (loan word)
LóngBā.comLóngBā.comDRAGON BAR
Nǎi.comNǎi.comMILK / breastfeed
Rèchá.comRèchá.comHOT TEA (70% of tea used hot)
Rŭ.comRŭ.comMILK / Breast Milk
Shuĭ.comShuĭ.comWATER / RIVER / BEVERAGE
Sūdǎ.comSūdǎ.comSODA (Meaning carbonated)
Yǐnliào.comYǐnliào.comBEVERAGE / DRINK
Huǎnjiěténgtòng.comHuǎnjiěténgtòng.comPAIN RELIEF /relieve pain
Yǎnyàoshuǐ.comYǎnyàoshuǐ.comEYE DROPS
Yáo.comYáo.comMEDICINE
Yào.comYào.comMEDICINE / DRUGS
Yàodiàn.comYàodiàn.comPHARMACY / OVER COUNTER
Yàofáng.comYàofáng.comPHARMACY / Lisc. drugstore
Yàowán.comYàowán.comPILL / PILLS
Yīyào.comYīyào.comMEDICINE /MEDICAL CARE
Zhōngxiyī.comZhōngxiyī.comMEDICINE/Chinese & Western
Zhōngyī.comZhōngyī.comTRADITIONAL MEDICINE /TCM
Bābā88.comBābā88.combābā88.com / 8888 /Daddy 88
ChinaDomainKing.comChinaDomainKing.comCHINA DOMAIN KING
Nǐdezhōngguó.comNǐdezhōngguó.comYOUR CHINA (pinyin)
Shāngmǎizhōngguó.comShāngmǎizhōngguó.comSHOPMYCHINA / Pinyin
ShopMyChina.comShopMyChina.comSHOP MY CHINA
YourChina.comYourChina.comYOUR CHINA (ENGLISH) $1000
Cháiyóu.comCháiyóu.comDIESEL / FUEL
Cháiyóujī.comCháiyóujī.comDIESEL
Diàn.comDiàn.comELECTRIC /Electrical /Store
Diànchǎng.comDiànchǎng.comELECTRIC POWER PLANT
Diànchí.comDiànchí.comBATTERY / ELECTRIC METER
Diànlì.comDiànlì.comELECTRICITY /Electric Power
Dònglì.comDònglì.comPOWER / strength
Hédiàn.comHédiàn.comNUCLEAR POWER / Electricty
Lǐdiànchí.comLǐdiànchí.comLITHIUM BATTERY
Lǐlízǐdiànchí.comLǐlízǐdiànchí.comLITHIUM ION BATTERY
Méi.comMéi.comCOAL
Méitàn.comMéitàn.comCOAL
Néngliàng.comNéngliàng.comENERGY / Energy Capabilities
Néngyuán.comNéngyuán.comENERGY / Power Source
Qīngqì.comQīngqì.comHYDROGEN (Gas)
Qìtǐ.comQìtǐ.comGAS / gaseous substance
Qìyóu.comQìyóu.comGASOLINE
Ránliàodiànchí.comRánliàodiànchí.comFUEL CELL
Ránméidiànchǎng.comRánméidiànchǎng.comCOAL POWER PLANT
Ránqì.comRánqì.comNATURAL GAS
Rèlì.comRèlì.comHEAT
Shíyóu.comShíyóu.comOIL / PETROLEUM
Shuǐbà.comShuǐbà.comDAM / DIKE
Shuǐdiàn.comShuǐdiàn.comHYDROELECTRIC / +POWER
Tàiyángbǎn.comTàiyángbǎn.comSOLAR PANELS
Tàiyángnéng.comTàiyángnéng.comSOLAR ENERGY
Tàiyángnēnghuǎ.comTàiyángnēnghuǎ.comSOLAR POWER
Tiānránqì.comTiānránqì.comNATURAL GAS
Wǎsī.comWǎsī.comGAS (loanword)
Yèhuàshíyóuqì.comYèhuàshíyóuqì.comLPG / Liquified petroleum GAS
Yóujià.comYóujià.comOIL PRICE
Yóuliào.comYóuliào.comFUEL / OIL / oilseed
Zìránqì.comZìránqì.comNATURAL GAS
Diànchízìxíngchē.comDiànchízìxíngchē.comELECTRIC BIKE (Bicycle)
Diàndòngchē.comDiàndòngchē.comEV CARS / electric vehicle.
Diàndòngmótuōchē.comDiàndòngmótuōchē.comELECTRIC MOTORCYCLE (s)
Diàndòngqìchē.comDiàndòngqìchē.comELECTRIC VEHICLE / EV /Elect
Diàndòngzìxíngchē.comDiàndòngzìxíngchē.comELECTRIC BICYCLE / E-Bike
Diànlǘ.comDiànlǘ.comeBIKE/Slang word/ElectDonkey
Diànzǐchē.comDiànzǐchē.comELECTRIC CAR
Aìrén.comAìrén.comSPOUSE (PRC) Lover (non=PRC)
Ānzàn.comĀnzàn.comSAFE /Secure -/BURIAL (2 of 2)
Āyí.comĀyí.comAUNT
Bàba.comBàba.comFATHER / DAD (informal)
Bǎba.comBǎba.comBABY TALK / Poop
Bǎba.comBǎba.comDADDY
Chūshēng.comChūshēng.comBIRTH (S) /tobe born/newborn
Dàdà.comDàdà.comDADDY (informal father)
Fù.comFù.comFATHER / wealthy/ LETTER
Fū.comFū.comMAN / Husband / Worker
Fùmǔ.comFùmǔ.comPARENTS
Fùqīn.comFùqīn.comFATHER / The head of house
Gēr.comGēr.comBOYS / BROTHERS (2 of 2)
Háizǐ.comHáizǐ.comKIDS
Háizimen.comHáizimen.comCHILDREN
Hóngbāo.comHóngbāo.comRED ENVELOPE ($)/bribe/GIFT
Hǔmāmā.comHǔmāmā.comTIGER MOM
Huǒhuà.comHuǒhuà.comCREAMATION /to incenterate
Huǒzàng.comHuǒzàng.comCREMATION / to cremate
Jiārén.comJiārén.comFAMILY (group of family)
Jiātíng.comJiātíng.comFAMILY / household
Jiějiě.comJiějiě.comSISTER (S) (Older)
Jiěmèi.comJiěmèi.comSISTER / siblings
Jìngchálǐyí.comJìngchálǐyí.comTEA CEREMONY
Lǎomā.comLǎomā.comMOM / Mother
Lǎorén.comLǎorén.comELDERLY /OLD Man or Woman
Líhūn.comLíhūn.comDIVORCE /To divorce/divorced
Māma.comMāma.comMOTHER / Biologic -adoptive
Māmā.comMāmā.comMOM / MOTHER / MOMMY
Mèimèi.comMèimèi.comLITTLE SISTER / pretty girl
Mèng.comMèng.comDREAMS / DREAM
Mǔ.comMǔ.comMOTHER / maternal / female
Nánhái.comNánhái.comBOYS
Nánháimen.comNánháimen.comBOYS
Nánshēng.comNánshēng.comBOY / School Boy / Student
Nánxìng.comNánxìng.comMAN / a male (Biological Sex)
Niáng.comNiáng.comMOTHER (2) / Young lady
Nǚ.comNǚ.comWOMAN / female sex
Nǚér.comNǚér.comDAUGHTER
Nǚhái.comNǚhái.comGIRLS
Nǚshì.comNǚshì.comWOMAN /lady/madam/ MISS
Qīn.comQīn.comPARENT/ relative / close/kiss
Qīngnián.comQīngnián.comTEENS YOUTH / young person
Sàngzhǎng.comSàngzhǎng.comFUNERALS
Shēngrìkuàilè.comShēngrìkuàilè.comHAPPY BIRTHDAY
Shūshu.comShūshu.comUNCLE
Wá.comWá.comBABY
Wáwa.comWáwa.comBABY / CHILD / DOLL (1 of 2)
Wázi.comWázi.comBABY /SMALL CHILD (slave to)
Wǒmen.comWǒmen.comWE / US / OURSELVES /OUR
Xiǎobǎo.comXiǎobǎo.comLITTLE TREASURE
Xiōngdì.comXiōngdì.comBROTHER (S) / Young Brother
Yīngér.comYīngér.comBABY / INFANT / Beautiful Girl
Zànglǐ.comZànglǐ.comBURIAL/FUNERAL (1 of 2)
Zǐ.comZǐ.comSON / Child
Zǔfù.comZǔfù.comGRANDFATHER
Zǔmǔ.comZǔmǔ.comGRANDMOTHER
Bǎngtuǐ.comBǎngtuǐ.comLEGGINGS
Biǎo.comBiǎo.comWATCH /Wrist or Pocket
Biāo.comBiāo.comWATCH / WRISTWATCH
Bìjīní.comBìjīní.comBIKINI / loan word
Bùlāsī.comBùlāsī.comBRAS/ Google transaltion/
Chǎ.comChǎ.comSHORTS / PANTIES
Chāojì.comChāojì.comAMAZING
Chènshān.comChènshān.comSHIRT / blouse (1 OF 2)
Chènyī.comChènyī.comSHIRT / blouse (2 OF 2)
Dài.comDài.comLEND / BELTS / LET “D” Pinyin
Diǎnyǎde.comDiǎnyǎde.comELEGANT / Refined
Dīngzìkù.comDīngzìkù.comTHONG / underwear
Duǎnkù.comDuǎnkù.comSHORTS / PANTS
Duǎnqún.comDuǎnqún.comMINI SKIRT / short skirt
Fāngfǎ.comFāngfǎ.comMETHOD =/way means
Fāngshì.comFāngshì.comSTYLE / mode pattern / manner
Fǎngzhīpǐn.comFǎngzhīpǐn.comTEXTILES / Fabrics
Fēnggé.comFēnggé.comSTYLE
Fēnggéxìng.comFēnggéxìng.comSTYLE (S)
Fúshì.comFúshì.comAPPAREL
Fúzhuāng.comFúzhuāng.comDRESS / clothes
Fúzhuānpǐ.comFúzhuānpǐ.comENHANCING appearce;FASHION
Guān.comGuān.comCAP / HAT
Jiákè.comJiákè.comJACKET (loan word)
Jiētóushíshàng.comJiētóushíshàng.comSTREET WEAR /bright/grahic
Jìng.comJìng.comMAKE u BEAUTIFUL/with dress
Jīngcǎi.comJīngcǎi.comStunning/ excitement/impress
Jīngyànde.comJīngyànde.comSTUNNING / you look stunning
Jīnmáo.comJīnmáo.comKIMONO
Kùzi.comKùzi.comPANTS
Lenceríacaliente.comLenceríacaliente.comHOT LINGERIE
Liǎnyī.comLiǎnyī.comDRESS /Jumpsuit/Romper/1pc
Liányīqún.comLiányīqún.comDRESS / Gown
Màozi.comMàozi.comCAPS / HAT /Other headwear
Mèilì.comMèilì.comGLAMOUR
Měilì.comMěilì.comBEAUTY / BEAUTIFUL
Měilìde.comMěilìde.comBEAUTIFUL (DE=YOU)
Mírén.comMírén.comCAPTIVATING /Fascinating
Mótè.comMótè.comFASHION MODEL (loanword)
Nǎizhào.comNǎizhào.comBRA / brassiere
Nèikù.comNèikù.comPANTIES / briefs
Nèiyī.comNèiyī.comUNDERWEAR / Undergarment
Niúzǎikù.comNiúzǎikù.comJEANS
Nǚxìng.comNǚxìng.comWOMAN / female sex
Nǚzhuāng.comNǚzhuāng.comWOMENS BELTS
Qūn.comQūn.comSKIRT
Qúnzi.comQúnzi.comDRESS / Skirt
Rìpíngyīfú.comRìpíngyīfú.comSUN DRESS
Rǔzhào.comRǔzhào.comBRA / Bras /brassiere
Shíshàng.comShíshàng.comFASHION /Fad /Fashionable
Shíshàngde.comShíshàngde.comFASHIONABLE
Shǐshàngmíngxíng.comShǐshàngmíngxíng.comFASHION MODEL
Shízhuān.comShízhuān.comFASHION / fashionable
Shízhuāng.comShízhuāng.comFASHION (S) /Fashionable
Shǒtībāo.comShǒtībāo.comHANDBAG
Shǒutào.comShǒutào.comGLOVE(S) / MITTEN
Shŏutào.comShŏutào.comGLOVES / MITTEN
Shǒutíbāo.comShǒutíbāo.comHANDBAGS (1 of 2)
Shŏutíbāo.comShŏutíbāo.comHANDBAG (Different Vowel)
Shuìyī.comShuìyī.comPAJAMAS / night clothes
Sīchóu.comSīchóu.comSILK CLOTH / SILK
Sīchóushífǎshǐon.comSīchóushífǎshǐon.comSILK FASHION
Sīwà.comSīwà.comSTOCKINGS / pantyhose/ SILK
Sùzào.comSùzào.comTO MODEL
Tīxùshān.comTīxùshān.comTSHIRT
Tuǐku.comTuǐku.comLEGGINGS (for women)
Tzìkù.comTzìkù.comTHONG / underwear
Wàitào.comWàitào.comCOAT / JACKET
Wénxiōng.comWénxiōng.comBRA / brassiere
Xièfú.comXièfú.comWOMENS underwear /lingerie
Xìnggǎnshíshàng.comXìnggǎnshíshàng.comSEX APPEAL /sexy/fashinable
Xīnkuǎn.comXīnkuǎn.comNEW STYLE / Latest fashion
Xiōngzhào.comXiōngzhào.comBRA / brassiere
Xuànlì.comXuànlì.comGORGEOUS / magnificent
Yǎlì.comYǎlì.comELEGANT / Refined Beauty
Yángqì.comYángqì.comTRENDY STYLE /fashional
Yāodài.comYāodài.comBELTS / BELTS
Yīfu.comYīfu.comCLOTHES
Yīfú.comYīfú.comCLOTHING
Yīnxiāng.comYīnxiāng.comSHOP FOR BRAS / milk quality
Yǒngyī.comYǒngyī.comBATHING SUIT /BATHINGSUITS / swimsuits
Yǒngzhuāng.comYǒngzhuāng.comSWIM SUIT
Yújiàkù.comYújiàkù.comYOGA PANTS
Yùndòngshǎjùn.comYùndòngshǎjùn.comATHLEISURE -casual+atheletic
Zhīwù.comZhīwù.comFABRIC / TEXTILES / CLOTH
Zhōngguóshíshàng.comZhōngguóshíshàng.comCHINA FASHION
Zhuāng.comZhuāng.comBODY? makeup/clothing/dress
Chóngyángjié.comChóngyángjié.comDOUBLE 9th FEST./Chongang
Chūnjié.comChūnjié.comCHINA NEWYEAR (Spring Fest)
Chúxī.comChúxī.comNEW YEARS EVE
Dōngrìjié.comDōngrìjié.comWINTERS DAY FESTIVAL(2 of 2)
Dōngzhì.comDōngzhì.comWINTER SOLICE /Zongzhi Day
Duānwǔjié.comDuānwǔjié.comDRAGON BOAT / Duanwu Fest
Guǐhún.comGuǐhún.comGHOST / GHOSTS
Guònián.comGuònián.comCELEBRATE/ Chinese Newyear
Guóqìngjié.comGuóqìngjié.comNATIONAL DAY Festival/PROC
Guóqìngrì.comGuóqìngrì.comNATIONAL DAY (2 of 2) / DAY
Jiéqì.comJiéqì.comFESTVAL SEASON /34 SOLAR
Láodòngjié.comLáodòngjié.comLABOR DAY / Honor Workers
Lǐhuā.comLǐhuā.comFIREWORKS
Qīngmíngjié.comQīngmíngjié.comQINGMING FEST /Tomb-Sweep
Qīngniánjié.comQīngniánjié.comYOUTH DAY/May 4th Movement
Yànhuǒ.comYànhuǒ.comFIREWORKS (Smoke and Fire)
Yuánxiāojié.comYuánxiāojié.comLANTERN FESTIVAL /End of NY
Zhōngqiūjié.comZhōngqiūjié.comMID-AUTUM FESTIVAL (Moon)
Bǎihéhuā.comBǎihéhuā.comLILY FLOWERS
Huā.comHuā.comFLOWER
Huāduǒ.comHuāduǒ.comMANY FLOWER (S) (2 of 2)
Huāhuì.comHuāhuì.comFLOWERS / FLOWER (1 of 2)
Méiguī.comMéiguī.comROSES / ROSE FLOWER
Méiguīhuā.comMéiguīhuā.comROSE FLOWER / ROSE
Mǔdānhuā.comMǔdānhuā.comPEONY FLOWER
Shuǐxiānhuā.comShuǐxiānhuā.comDAFFODIL (s) / NARCISSUS
Wangshanghua.comWangshanghua.comONLINE FLOWERS
Xiānghuā.comXiānghuā.comSUNFLOWER (plants)
Xiàngrìkuí.comXiàngrìkuí.comSUNFLOWERS
Xiānhuā.comXiānhuā.comFRESH FLOWERS
Zhíwù.comZhíwù.comPLANTS
Báifàn.comBáifàn.comRICE
Běijīngcài.comBěijīngcài.comCRUISINE / BEIJING Cuisine
Běijīngkǎoy.comBěijīngkǎoy.comPEKING DUCK
Běijīngkǎoyā.comBěijīngkǎoyā.comPEKING DUCK (Peking Duck)
Bĭnggān.comBĭnggān.comCOOKIES / COOKIE /CRACKERS
Bīngqílín.comBīngqílín.comICE CREAM
Cài.comCài.comCUSINE /VEGETABLE/ dish
Càiyáo.comCàiyáo.comCUISINE
Cháo.comCháo.comRICE IN WATER / Dynasty
Chǎomǐ.comChǎomǐ.comFRIED RICE / FOOD
Chāoshì.comChāoshì.comSUPER MARKET /food/home
Chī.comChī.comEATS / TO EAT-consume.
Chūnjuǎn.comChūnjuǎn.comSPRING ROLLS / Egg Roll
Dàn.comDàn.comEGG
Dàngāo.comDàngāo.comCAKE (s)
Diànfànbāo.comDiànfànbāo.comRICE COOKER
Diǎnxīn.comDiǎnxīn.comDIM SUM
Dǒu.comDǒu.comLENTILS
Dòubàn.comDòubàn.comCHICPEAS
Fēngmì.comFēngmì.comHONEY
Gēng.comGēng.comSOUP
Guàmiàn.comGuàmiàn.comPASTA NOODLES
Guǎngdōngcài.comGuǎngdōngcài.comCUISINE / CANTONESE / Food
Hǎochī.comHǎochī.comDELICIOUS / TASTY
Hùcài.comHùcài.comSHANGHAINESE Cusine /Food
Húnáncài.comHúnáncài.comCUISINE / HUNAN China /Food
Jiāndàn.comJiāndàn.comFRIED EGG
Jiǎozi.comJiǎozi.comCOIN / Onejiao / Dumpling
Jiéshí.comJiéshí.comKOSHER
Kuàizi.comKuàizi.comCHOPSTICKS
Lāmiàn.comLāmiàn.comRAMEN / pulled noodles
Língshí.comLíngshí.comSNACKS
Lìzi.comLìzi.comRICE (Grain)
Mài.comMài.comFLOUR /wheat/ barley/ oats
Màipiàn.comMàipiàn.comOAT MEAL / Rolled Oats
Měishí.comMěishí.comGOURMET FOOD / Gourmets FOOD Delicioius
Miàn.comMiàn.comNOODLES / food
Miànbāo.comMiànbāo.comBREAD
Miànfěn.comMiànfěn.comFLOUR
Miàntiáo.comMiàntiáo.comNOODLES
Mǐfàn.comMǐfàn.comRICE
Mógū.comMógū.comMUSHROOM
Nǎilào.comNǎilào.comCHEESE
Nǎiyóu.comNǎiyóu.comCREAM
Niúpái.comNiúpái.comSTEAK
Niúròu.comNiúròu.comBEEF
Páigǔ.comPáigǔ.comPORK /chops/ribs/ cutlet
Pīsà.comPīsà.comPIZZA (loanword) – primary
Ròu.comRòu.comMEAT /MEATS
Ròulèi.comRòulèi.comMEATS / MEAT
Shāndōngcài.comShāndōngcài.comCUISINE SHANDONG / China
Shāngdiàn.comShāngdiàn.comGROCERY STORE / Store /Shop
Shāngpǐn.comShāngpǐn.comGROCERIES /merchandse
Shànshí.comShànshí.comMEALS
Shípǐn.comShípǐn.comFOOD /Foodstuff / Provisions
Shísè.comShísè.comFOOD /sex/lust/appetite/color
Shíwù.comShíwù.comFOOD / all foods
Shuǐjiǎo.comShuǐjiǎo.comDUMPLINGS
Shúshí.comShúshí.comDELI / cooked food
Sìchuāncài.comSìchuāncài.comCUISINE SICHUAN
Sùshízhě.comSùshízhě.comVEGETARIAN
Tāng.comTāng.comSOUP / hot boiling water
Tángguǒ.comTángguǒ.comCANDY
Tāngzhī.comTāngzhī.comSOUP / broth DV
Tián.comTián.comSWEET / LETTER “T” Pinyin
Tiándiǎn.comTiándiǎn.comSWEETS / DESSERTS
Tiándiăn.comTiándiăn.comDESSERT
Wàimài.comWàimài.comFOOD DELIVERY/Togo/Takeout
Xiāngliào.comXiāngliào.comSPICE /Flavoring /Condiment
Xiǎochī.comXiǎochī.comSNACK / refreshment
Xīhóngshì.comXīhóngshì.comTOMATO
Yā.comYā.comDUCK /TO MORTGAGE/ Pawn
Yángròu.comYángròu.comMUTTON / goat meat
Záhuòdiàn.comZáhuòdiàn.comGROCERY STORE
Zǎofàn.comZǎofàn.comBREAKFAST
Zhǔdàn.comZhǔdàn.comBOILED EGG
Zhūròu.comZhūròu.comPORK
Chéngzi.comChéngzi.comORANGE / ORANGES
Hútáo.comHútáo.comPECAN / PECANS
Kāixīnguǒ.comKāixīnguǒ.comPISTACHIO / PISTACHIOS
Lízi.comLízi.comPEAR / PEARS
Míhóutáo.comMíhóutáo.comKIWI FRUIT
Níngméng.comNíngméng.comLEMON / LEMONS
Píngguǒ.comPíngguǒ.comAPPLE / APPLES
Pútáo.comPútáo.comGRAPE / GRAPES
Qīngníng.comQīngníng.comLIMES (Fruit) (1 of 2)
Shālā.comShālā.comSALAD (S) loanword
Shuǐguǒ.comShuǐguǒ.comFRUIT
Shuĭguŏ.comShuĭguŏ.comFRUIT / Watermelon/ etc.
Suānchéng.comSuānchéng.comLIME (Fruit) (2 of 2)
Sùshí.comSùshí.comVEGETARIAN Food/ vegetables
Táng.comTáng.comSUGAR
Tǔdòu.comTǔdòu.comPOTATO (ES) / PEANUT
Xìngrén.comXìngrén.comALMOND / ALMONDS
Yán.comYán.comSALT
Yāoguǒ.comYāoguǒ.comCASHEW / CASHEWS
Bīnguǒ.comBīnguǒ.comBINGO / loan word
Diàndòngwánjù.comDiàndòngwánjù.comCOMPUTER GAME
Diànwán.comDiànwán.comVIDEO GAME
Dòubāo.comDòubāo.comBEAN BAGS
Dòumíngzǐ.comDòumíngzǐ.comDOMINOS / Game
Májiàng.comMájiàng.comMAH-JONG / MAHJONG
Nánháiyóuxì.comNánháiyóuxì.comGAMES FOR BOYS
Nǚháiyóuxì.comNǚháiyóuxì.comGAMES FOR GIRLS
Qīqiǎobǎn.comQīqiǎobǎn.comTANGRAM / Chinese Block Puzzle
Shìpínyóuxì.comShìpínyóuxì.comVIDEO GAMES
Shǒujīyóuxì.comShǒujīyóuxì.comMOBILE GAMES / cell phone
Tiàoqí.comTiàoqí.comCHINESE CHECKERS / Tiaoqi
Túmó.comTúmó.comPUZZLE/ Assemble picture
Wǎngluòyóu.comWǎngluòyóu.comONLINE GAME (singular)
Wǎngluòyóuxì.comWǎngluòyóuxì.comONLINE GAMES (plural)
Wǎngyóu.comWǎngyóu.comONLINE GAME (abbr)
Wéiqí.comWéiqí.comWEIQI / Weiqi (GO in west)
Xiàngqí.comXiàngqí.comCHINESE CHESS / Xiangqi
Yóuxì.comYóuxì.comGAMES / GAME / (iternactive)
Yóuxìjī.comYóuxìjī.comVIDEO GAME / Game Machine
Zhōngguóqízì.comZhōngguóqízì.comCHINESE CHECKERS
Zhuōyóu.comZhuōyóu.comBOARD GAMES
Ànmó.comÀnmó.comMASSAGE
Bìyùntào.comBìyùntào.comCONDOM
Dīngzi.comDīngzi.comNAILS / NAIL / SABOTEUR
Féizào.comFéizào.comSOAP
Gāo.comGāo.comTALL / HIGH /above average
Hùfāsù.comHùfāsù.comHAIR CONDITIONERS
Hùfū.comHùfū.comSKINCARE
Hūfū.comHūfū.comSKIN CARE
Hùfūshuāng.comHùfūshuāng.comMOISTURIZER
Jiànkāng.comJiànkāng.comHEALTH / Healthy
Línyùyè.comLínyùyè.comSHOWER JEL / LIQUID
Měijiǎ.comMěijiǎ.comPEDICURE < OR> MANICURE
Mùyùlù.comMùyùlù.comBODY WASH / shower jel
Pífū.comPífū.comSKIN
Pífūhùlǐ.comPífūhùlǐ.comSKIN CARE
Sāngná.comSāngná.comSAUNA / loanword
Shǒu.comShǒu.comHAND
Shǒuzhìměishì.comShǒuzhìměishì.comMANICURE
Shuìjiào.comShuìjiào.comSLEEP / SLEEPING
Tìdāo.comTìdāo.comRAZORS
Tìxū.comTìxū.comSHAVING
Tóu.comTóu.comHEAD /HAIR STYLE / BOSS
Wánbèi.comWánbèi.comPERFECT – faultless / perfect
Wéisuǒsu.comWéisuǒsu.comVITAMINS
Wéitāmìng.comWéitāmìng.comVITAMIN (loan word)
Wénshēn.comWénshēn.comTATTOO / To Tattoo
Xiǎo.comXiǎo.comLITTLE / SMALL / FEW YOUNG
Xǐfàshuǐ.comXǐfàshuǐ.comSHAMPOO / LIQUID
Xǐfǎshuǐ.comXǐfǎshuǐ.comSHAMPOO (Liquid)
Xǐmiànnǎi.comXǐmiànnǎi.comFACE WASH
Yágāo.comYágāo.comTOOTH PASTE
Yǎn.comYǎn.comEYE / SIGHT
Yǎnjīng.comYǎnjīng.comEYES
Zhézhī.comZhézhī.comMASSAGE
Zhǐjiǎyóu.comZhǐjiǎyóu.comNAIL POLISH
Zuǐchún.comZuǐchún.comLIPS
Zúliáo.comZúliáo.comPEDICURE
Bùxíng.comBùxíng.comWALKING – HIKING / WALK
Duànliàn.comDuànliàn.comEXERCISE /WORKOUT/ TOUGH
Jiànshēnguǎn.comJiànshēnguǎn.comHEALTH GYM / center
Pǎobù.comPǎobù.comRUNNING / to run or jog
Tĭyùguăn.comTĭyùguăn.comGYMNASIUM / STADIUM /GYM
Túbùlǚxíng.comTúbùlǚxíng.comHIKING (For Exercise + more)
Yóuyǒngchí.comYóuyǒngchí.comSWIMMING POOL
Yùndòng.comYùndòng.comSPORTS / EXERCISE
Zǒu.comZǒu.comRUN / WALK
Zǒulù.comZǒulù.comWALKING / on foot
Fāsè.comFāsè.comHAIR COLOR
Fàxíng.comFàxíng.comHAIR STYLE
Fǎxíng.comFǎxíng.comHAIR STYLE / Cut Hair
Hùfàsù.comHùfàsù.comHAIR CONDITIONER
Liǎnfà.comLiǎnfà.comHAIR CUTS
Lǐfǎ.comLǐfǎ.comHAIRCUT / Barber
Mǎwěi.comMǎwěi.comPONY TAIL / hair
Tóufǎ.comTóufǎ.comHAIRCUTS
Xǐfàlù.comXǐfàlù.comSHAMPOO
Cháodài.comCháodài.comDYNASTY / RULE BY KING
Lìshĭ.comLìshĭ.comHISTORY
Qízhì.comQízhì.comFLAGS / start
Zhànzhēng.comZhànzhēng.comWAR
Zhōngguóhuódòng.comZhōngguóhuódòng.comCHINA EVENTS
Zhōngguólìshǐ.comZhōngguólìshǐ.comCHINA HISTORY
Zhōngguóshì.comZhōngguóshì.comCHINESE STYLE / or way
Zhōngguóxīnxīng.comZhōngguóxīnxīng.comCHINA RISING
Àihào.comÀihào.comHOBBIES / LIKE/ PLEASURE
Bíyān.comBíyān.comSNUFF / Nose & Throat
Bǔyú.comBǔyú.comFISH / Catch Fish
Diànzǐyān.comDiànzǐyān.comE-CIGARETTES /Electronic Cigs
Diàoyúgān.comDiàoyúgān.comFISHING POLES /FISHING ROD
Fēngshuǐ.comFēngshuǐ.comFENG SHUI
Fēngzhēng.comFēngzhēng.comKITE / Kites
Huábǎn.comHuábǎn.comSKATEBOARD
Lāshǐ.comLāshǐ.comSKATES /to defecate/shit-crap
Lùyíng.comLùyíng.comCAMPING / to camp out
Pǎoyú.comPǎoyú.comFISHING
Pēngrèn.comPēngrèn.comCOOKING
Pīntú.comPīntú.comJIGSAW PUZZLE
Sǎngyīn.comSǎngyīn.comVOICE / from vocal cords
Sīnuòkè.comSīnuòkè.comSNOOKER
Wánr.comWánr.comFUN / To play / Have fun
Xiūxián.comXiūxián.comLEISURE / not working
Xuějiā.comXuějiā.comCIGAR
Yān.comYān.comCIGS – Slang for Cigs/smoke
Yāo.comYāo.comKITES
Yóutǐng.comYóutǐng.comYACHT / YACHTS /Barge
Yúlè.comYúlè.comHOBBY -Amuse/fun/joy/hobby
Yúliǎo.comYúliǎo.comFISHING
Zhāo.comZhāo.comCHESS MOVE /trick/all right!
Zhōngguóxiàngqí.comZhōngguóxiàngqí.comCHINESE CHESS / Xiangqi
Zhuōqiú.comZhuōqiú.comBILLARDS / POOL
Biéshù.comBiéshù.comVILLA / COURTYARD HOUSES
Bīngguì.comBīngguì.comFREEZER
Bīngxiāng.comBīngxiāng.comREFRIGERATOR / FREEZER
Chángyǐ.comChángyǐ.comCOUCH / BENCH
Chuáng.comChuáng.comBEDROOM / BED
Chuángdān.comChuángdān.comSHEET(S) /Bed Sheet
Chuángdiàn.comChuángdiàn.comMATTRESS
Chúfáng.comChúfáng.comKITCHEN
Chúfángshuǐcáo.comChúfángshuǐcáo.comKITCHEN SINK (S)
Chújù.comChújù.comKITCHENWARE
Chūzū.comChūzū.comRENTING
Dēngjù.comDēngjù.comLIGHT FIXTURES /equidistant
Diànchuīfēng.comDiànchuīfēng.comHAIR DRYER
Diàngōng.comDiàngōng.comELECTRICIAN / Electric work
Dìmiàn.comDìmiàn.comFLOOR / Ground / Surface
Dìtǎn.comDìtǎn.comRUGS / CARPET
Fángjiān.comFángjiān.comROOM
Fángzi.comFángzi.comHOUSE /APARTMENT – room
Fángzichūzū.comFángzichūzū.comAPARTMENT FOR RENT
Fángzū.comFángzū.comRENT / House or Room
Gānyìjī.comGānyìjī.comDRYER /Clothes Dryer
Gōngyù.comGōngyù.comAPARTMENT
Gōngyùchūzū.comGōngyùchūzū.comAPARTMENT RENTAL (OR own)
Jiā.comJiā.comHOME /family/beautiful/fine
Jiājù.comJiājù.comFURNITURE
Kǎoxiāng.comKǎoxiāng.comOVENS
Lěngqìjī.comLěngqìjī.comAIR CONDITIONER
Lèsè.comLèsè.comTRASH (google version)
Línyù.comLínyù.comSHOWER (2 of 2)
Mínjū.comMínjū.comHOMES / HOUSES
Mùjiàng.comMùjiàng.comCARPENTER /Woodwork
Níwǎjiàng.comNíwǎjiàng.comMASON / Bricklayer / Tiler
Qiángzhǐ.comQiángzhǐ.comWALLPAPER
Rèshuǐqì.comRèshuǐqì.comWATER HEATER
Shuǐguǎngōng.comShuǐguǎngōng.comPLUMBER
Sìhéyuàn.comSìhéyuàn.comPUBLIC HOUSING
Tǎngyǐ.comTǎngyǐ.comRECLINER /couch/lounge/chair
Tàofáng.comTàofáng.comSUITE /APARTMENT/ Flat DV
Wēibōlú.comWēibōlú.comMICROWAVE OVEN
Wèishēngjiān.comWèishēngjiān.comTOILET / bathroom
Wòshì.comWòshì.comROOM / Bedroom / house
Wūzì.comWūzì.comSTAIN / STAINS
Xǐshǒujiān.comXǐshǒujiān.comTOILET / Restroom/Lavatory
Xǐwǎnjī.comXǐwǎnjī.comDISH WASHER
Xǐyīdiàn.comXǐyīdiàn.comLAUNDRY /Commercial laundry)
Xǐyījī.comXǐyījī.comWASHING MACHINE /Washer
Yàmábù.comYàmábù.comLINEN
Yǐzi.comYǐzi.comCHAIR / CHAIRS
Yuànzi.comYuànzi.comCOURTYARD / garden / patio
Yùshì.comYùshì.comBATHROOM / Bathing
Zhái.comZhái.comHOUSE
Zhāngláng.comZhāngláng.comROACH / ROACHES
Zūfáng.comZūfáng.comTO RENT /apartment
Bīnguăn.comBīnguăn.comHOTELS / LODGE/Guesthouse
Dùjiàcūn.comDùjiàcūn.comRESORTS
Fàndiàn.comFàndiàn.comHOTEL / RESTAURANT
Gāocénglǚguǎn.comGāocénglǚguǎn.comHOTELS (LUXURY HOTEL)
Háohuájiǔdiàn.comHáohuájiǔdiàn.comLUXURY HOTELS
Jiǔdiàn.comJiǔdiàn.comPUB / HOTEL/ WINE SHOP
jiǔdiànyùdìng.comjiǔdiànyùdìng.comHOTEL BOOKING/ Reservation
Kèzhàn.comKèzhàn.comTAVERN /inn/hotel
Liánhào.comLiánhào.comHOTEL CHAIN / of hotels
Lǚguǎn.comLǚguǎn.comHOTEL
Rèménjiǔdiàn.comRèménjiǔdiàn.comTOP HOTELS
Bèng.comBèng.comPUMPS (loanword)
Bōlí.comBōlí.comGLASS
Cáiliào.comCáiliào.comSTUFF / MATERIALS stuff/data
Chǎn.comChǎn.comSHOVEL /SPADE/ REMOVE
Chuānghù.comChuānghù.comWINDOW/ opening
Chuízi.comChuízi.comHAMMERS
Cízhuān.comCízhuān.comCERAMIC TILE
Diàndònggōngjù.comDiàndònggōngjù.comPOWER TOOLS
Diànlǎn.comDiànlǎn.comCABLE / ELECTRIC CABLE
Diànqì.comDiànqì.comELECTRICAL / Electric
Diànxiàn.comDiànxiàn.comWIRES / ELECTRIC/Power Cord
Diànyuánxiàn.comDiànyuánxiàn.comPOWER CORDS (S)
Diànzǐchǎnpǐn.comDiànzǐchǎnpǐn.comELECTRONICS
Fādiànjī.comFādiànjī.comGENERATOR (S)
Gāngtiě.comGāngtiě.comSTEEL
Gēcǎojī.comGēcǎojī.comLAWN MOWER
Gōngchéngshīfù.comGōngchéngshīfù.comCONSTRUCTION /Home/Bldg
Gōngjù.comGōngjù.comTOOLS / instrument/ utenisil
Guǎndào.comGuǎndào.comPIPE / PIPES
Guòlǜqì.comGuòlǜqì.comFILTERS /filter machine
Huàbǐ.comHuàbǐ.comPAINT BRUSH
Huàxué.comHuàxué.comCHEMICAL / chemistry
Huíshōu.comHuíshōu.comRECYCLE
Hùnníngtǔkuài.comHùnníngtǔkuài.comCONCRETE BLOCK (S)
Huòchē.comHuòchē.comTRUCK / freight carrier.
Huòyùn.comHuòyùn.comFREIGHT/transport/cargo
Jiājūbǎowēn.comJiājūbǎowēn.comHOME INSULATION
Jiànzào.comJiànzào.comCONSTRUCTION / TO Build
Jiànzhù.comJiànzhù.comConstruction /build /architect
Jiāoshuǐ.comJiāoshuǐ.comGLUE (s)
Jīqì.comJīqì.comMACHINE / (alternate word)
Jīqìrén.comJīqìrén.comROBOT / ROBOTS / BOTS
Jīxiè.comJīxiè.comMACHINERY/ machine/ mech.
Jùtǐ.comJùtǐ.comCONCRETE
Jùtǐde.comJùtǐde.comCONCRETE (2 of 2)
Kuàng.comKuàng.comMINE / ore
Kuàngyè.comKuàngyè.comMINING INDUSTRY
Liànjù.comLiànjù.comCHAIN SAW (s)
Língjiàn.comLíngjiàn.comPARTS
Lìqīng.comLìqīng.comASPHALT
Luóshuān.comLuóshuān.comBOLTS / BOLT / SCREW
Mén.comMén.comDOOR / GATE / OPENING
Mótiānlóu.comMótiānlóu.comSKYSCRAPER
Mù.comMù.comTREE / WOOD /wood products
Mùbǎn.comMùbǎn.comBOARD / PLANK
Mùcǎi.comMùcǎi.comLUMBER / TIMBER
Niánhéjì.comNiánhéjì.comADHESIVE
Niántǔ.comNiántǔ.comCLAY
Qiáo.comQiáo.comBRIDGE
Sānhétǔ.comSānhétǔ.comCONCRETE /Mortar/ Cement
Shāixuǎn.comShāixuǎn.comFILTER / TO FILTER
Shéngsuǒ.comShéngsuǒ.comROPE
Shíbǎn.comShíbǎn.comSLATE (stone)
Shígāo.comShígāo.comPLASTER / GYPSUM
Shítou.comShítou.comSTONE
Shuǐní.comShuǐní.comCEMENT
Sī.comSī.comSILK
Sùliào.comSùliào.comPLASTICS
Sùliàozhìpǐn.comSùliàozhìpǐn.comPLASTIC PRODUCTS / goods
Tàiyángde.comTàiyángde.comSOLAR
Tàn.comTàn.comCARBON (Chemistry)
Tiělù.comTiělù.comRAILROADS / RAILWAY
Tīzi.comTīzi.comLADDER(s) /STEP LADDER
Tǔmù.comTǔmù.comCONSTRUCTION
Wǎ.comWǎ.comTILE / (Roof tile)
Wǎngshànggōngjù.comWǎngshànggōngjù.comCHINA ONLINE TOOLS
Wǎngshànggòuwù.comWǎngshànggòuwù.comONLINE SHOPPING
Wéixiū.comWéixiū.comREPAIR (s) maintenance (mfg)
Wūdǐng.comWūdǐng.comROOF (S)
Xiélǚ.comXiélǚ.comFOOTWEAR (Industry)
Xīnpiàn.comXīnpiàn.comCOMPUTER CHIP / Chip
Yǎngcányè.comYǎngcányè.comSILK INDUSTRY
Yìngjiàn.comYìngjiàn.comHARDWARE
Yóuqī.comYóuqī.comPAINT / OIL PAINTS/ LACQUER
Yùnshū.comYùnshū.comFREIGHT /transport /haulage
Zhēn.comZhēn.comROBO=slang for robots/right
Zhìzàoyè.comZhìzàoyè.comMANFACTURING / To Make
Zhuān.comZhuān.comBRICK
Chēchūzūbǎoxiǎn.comChēchūzūbǎoxiǎn.comCAR RENTAL INSURANCE
Chēliàngbǎoxiǎn.comChēliàngbǎoxiǎn.comINSURANCE / Motor Vehicle
Chēxiǎnbǎoxiǎn.comChēxiǎnbǎoxiǎn.comCAR INSURANCE
Fángdìchǎnbǎoxiǎn.comFángdìchǎnbǎoxiǎn.comPROPERTY INSURANCE
Jiànkāngbǎoxiǎn.comJiànkāngbǎoxiǎn.comHEALTH INSUrANCE
Mótuōchēbǎoxiǎn.comMótuōchēbǎoxiǎn.comMOTORCYCLE / Insurance
Shēngyǒubǎoxiǎn.comShēngyǒubǎoxiǎn.comLIFE INSURANCE
Tóubǎo.comTóubǎo.comTO INSURE / Buy insurance
Zérènbǎoxiǎn.comZérènbǎoxiǎn.comLIABILITY INSURANCE
Bǎo.comBǎo.comGEM / JEWEL / Treasure
Bèixiào.comBèixiào.comBELLY BUTTON JEWELRY
Ěrhuán.comĚrhuán.comEARRING
Jièzhi.comJièzhi.comRING / Jewelry FINGER RING
Jīngzhū.comJīngzhū.comDIAMOND / clean pearl/jem
Pēndēng.comPēndēng.comPIERCING
Quān.comQuān.comRING
Shòuzhuó.comShòuzhuó.comBRACELET ( s)
Shǒuzhuó.comShǒuzhuó.comBRACELET
Shuǐjīng.comShuǐjīng.comCRYSTAL / CRYSTALS
Xiàngliàn.comXiàngliàn.comNECKLACE
Yánshí.comYánshí.comROCK
Zhūbǎo.comZhūbǎo.comJEWELRY /Pearls/jewels
Zuàn.comZuàn.comDIAMOND (2 of 2)
Zuànshì.comZuànshì.comDIAMOND (1 of 2)
Gōngzuò.comGōngzuò.comJOBS / JOB /To Work / WORK
Gōngzuòxiǎnchá.comGōngzuòxiǎnchá.comJOB SEARCH
Hǎogōngzuò.comHǎogōngzuò.comGOOD JOBS
Jiǎnlì.comJiǎnlì.comRESUME /document skills/qual
Mìshū.comMìshū.comSECRETARY
Qiúzhí.comQiúzhí.comTO SEEK Job/Employment
Xūyàogōngzuò.comXūyàogōngzuò.comNEED JOBS
Yèjiǎnsuǒ.comYèjiǎnsuǒ.comJOB SEARCH
Zàijiāgōngzuò.comZàijiāgōngzuò.comWORK / JOB (from home)
Zhǎogōngzu.comZhǎogōngzu.comJOB SEARCH / looking for work #2
Zhǎogōngzuò.comZhǎogōngzuò.comJOB SEARCH / looking for a job
Àodàlìyàrén.comÀodàlìyàrén.comAUSTRALIAN
Chāojípīnyīn.comChāojípīnyīn.comULTRA PINYIN / SUPERIOR
Déyǔ.comDéyǔ.comGERMAN (Deutsch)91M Lang.
Éluósīde.comÉluósīde.comRUSSIAN translate to chinese
Éyǔ.comÉyǔ.comRUSSIAN language -154M
Fǎguó.comFǎguó.comFRENCH
Fānyì.comFānyì.comTRANSLATE / translation
Fǎyǔ.comFǎyǔ.comFRENCH /Francais 77M
Guānhuà.comGuānhuà.comMANDARIN (Chinese Lang.)
Guóyǔ.comGuóyǔ.comMANDARIN/Official China lang.
Hánguóyǔ.comHánguóyǔ.comKOREAN / LANGUAGE 77M
Hànyǔ.comHànyǔ.comCHINESE LANGUAGE-Mandarin
Hànyǔpīnyīn.comHànyǔpīnyīn.comCHINESE PINYIN
Hànzì.comHànzì.comHANZI – Chinese Characters
Pǔtōnghuà.comPǔtōnghuà.comMANDARIN CHINESE 1.3B
Rìwén.comRìwén.comJAPANESE/ Language 128M
Shūrùfǎ.comShūrùfǎ.comSHURUFA /pinyin input method
Wàiyŭ.comWàiyŭ.comFOREIGN LANGUAGE
Xībānyáyǔ.comXībānyáyǔ.comSPANISH Language 460M
Yìdàli.comYìdàli.comITALIAN / 65M / ITALY
Yīngguórén.comYīngguórén.comBRITISH
Yīngwén.comYīngwén.comENGLISH / 379M
Yuènányǔ.comYuènányǔ.comVIETNAMESE 68M language
Yuèyǔ.comYuèyǔ.comCANTONESE LANGUAGE
Yǔyán.comYǔyán.comLANGUAGE
Zhōngwén.comZhōngwén.comCHINESE / Chinese WRITTEN
Fǎlǜ.comFǎlǜ.comLAWS / LAW
Fǎlǜbāngzhù.comFǎlǜbāngzhù.comLEGAL HELP
Líhūnlǜshī.comLíhūnlǜshī.comDIVORCE LAWYER (China)
Lǜshī.comLǜshī.comLAWYER / LAWYERS
Shāngyèfǎ.comShāngyèfǎ.comBUSINESS LAW
Bānkèsī.comBānkèsī.comBANKERS (personel)
Dàikuǎn.comDàikuǎn.comLOAN(s) / TO LOAN /CREDIT
Dǎikuǎn.comDǎikuǎn.comLOAN / Bank Loan
Dàikuǎnlìlǜ.comDàikuǎnlìlǜ.comCREDIT RATE / Score / Loan %
Dāngpiān.comDāngpiān.comPAWN SHOP
Dǐyà.comDǐyà.comMORTGAGE / home loan colat.
Fángdài.comFángdài.comHOME LOAN / mortgage loan
ièkuǎn.comièkuǎn.comLOAN / lend money/borrow
Jièkuǎn.comJièkuǎn.comLOANS / LOAN
Jīnróng.comJīnróng.comFINANCE / Banking/ Financial
Lìlǜ.comLìlǜ.comINTEREST RATES
Wǎngshàngyínháng.comWǎngshàngyínháng.comONLINE BANK
Wēishì.comWēishì.comCREDIT CARD (Like VISA, MC)
Xìndài.comXìndài.comCREDIT / borrowed money
Xìnyòngkǎ.comXìnyòngkǎ.comCREDIT CARD / CREDIT CARDS
Xìnyòngpíngjí.comXìnyòngpíngjí.comCREDIT RATING
Zhàiwù.comZhàiwù.comDEBT /liability/indebtedness
Zhīpiào.comZhīpiào.comBANK CHECK / Cheque
Àidài.comÀidài.comTO LOVE & RESPECT
Àiqí.comÀiqí.comLOVEBUG
Àiqíng.comÀiqíng.comLOVE (Romantic) / ROMANCE
Àishàng.comÀishàng.comTO FALL IN LOVE WITH
Àiwǒ.comÀiwǒ.comLOVE ME
Àixīn.comÀixīn.comLOVE /Heart/Care/Compassion
Bǎobǎo.comBǎobǎo.comBABY / darling
Bǎobèi.comBǎobèi.comBABY / TREASURE (object)
Bǐxīn.comBǐxīn.comHEART SHAPPED POSE -fingers
Chūn.comChūn.comLOVE / Lust / Spring time
Dòngqíng.comDòngqíng.comEMOTIONS /passon / aroused
Gōngzhǔ.comGōngzhǔ.comPRINCESS (zhao’s gift)
Huìmiàn.comHuìmiàn.comRENDEZVOUS / Meeting/Conf.
Huǒlàlà.comHuǒlàlà.comSEXY HOT / Sexy / HEAT/ HOT
Jiānyín.comJiānyín.comSEDUCTION
Làngmàn.comLàngmàn.comROMANTIC
Lǐwù.comLǐwù.comGIFT / PRESENT
Lǐwùkǎ.comLǐwùkǎ.comGIFT CARDS
Nàgèrén.comNàgèrén.comDREAM PERSON / the one!
Mǎzǐ.comMǎzǐ.comGIRL slang /girl/ chick/ babe
Mǎzī.comMǎzī.comBABY (Redirect to love)
Měinǚ.comMěinǚ.comBEAUTIFUL WOMAN
Mèngxiǎng.comMèngxiǎng.comFANTASY
Nàgèrén.comNàgèrén.comDREAM PERSON
Nánrén.comNánrén.comMEN / man / a male
Nányǒu.comNányǒu.comBOYFRIEND /LOVER of woman
Nǚláng.comNǚláng.comYOUNG WOMAN
Nüyou.comNüyou.comFEMALE LOVER
Piàoliang.comPiàoliang.comBEAUTIFUL / Pretty
Qínàide.comQínàide.comDARLING / Dearest / Dear
Qíngfù.comQíngfù.comMISTRESS
Qíngfū.comQíngfū.comLOVER / Male
Qíngláng.comQíngláng.comROMANTIC boyfriend / lover/
Qíngr.comQíngr.comSECRET LOVER / mistress
Qíngrén.comQíngrén.comLOVER
Qíngrénjié.comQíngrénjié.comVALENTINES DAY
Shǎn.comShǎn.comDISPLAY of attention/ dodge
Shū.comShū.comPRETTY GIRL
Wǎngyòu.comWǎngyòu.comONLINE FRIEND / Internet User
Wěn.comWěn.comKISS / To Kiss
Wǒànnǐ.comWǒànnǐ.comLOVE YOU = “I LOVE YOU”
Wǒxiǎngnǐ.comWǒxiǎngnǐ.comI MISS YOU
Xǐài.comXǐài.comTO LIKE / TO LOVE/ Favorite.
Xiānghǎo.comXiānghǎo.comFRIEND / Intimate Friend
Xiǎosān.comXiǎosān.comMISTRESS / the other woman
Xǐhuān.comXǐhuān.comLIKE
Xìn.comXìn.comTRUST / Truthful / Faith
Xìngfú.comXìngfú.comHAPPINESS
Xìngyù.comXìngyù.comDESIRE
Xīnniáng.comXīnniáng.comBRIDE / BRIDES
Yù.comYù.comJADE / PASSION/ Happy
Yuánfèn.comYuánfèn.comFATE/DESTINY/ Joins people
Yuányīnrén.comYuányīnrén.comMATCHMAKER/ Fate & predest
Zhèngmèi.comZhèngmèi.comBEAUTIFUL / sexy woman
Zhìyù.comZhìyù.comCUTE / heat/warms your heart
Zhōngguógōngzhǔ.comZhōngguógōngzhǔ.comCHINA PRINCESS
Zhōngshìhūnlǐ.comZhōngshìhūnlǐ.comCHINESE WEDDING
Zhōngxīn.comZhōngxīn.comHEART / centre, core, central
Zī.comZī.comBEAUTY
Cǎizhuāng.comCǎizhuāng.comMAKEUP / COSMETICS
Chúnz.comChúnz.comLIIPSTICK
Huàliáo.comHuàliáo.comMAKEUP / PUT ON MAKEUP
Huàzhuāng.comHuàzhuāng.comMAKEUP/facial/body cosmetic
Huàzhuāngpǐn.comHuàzhuāngpǐn.comCOSMETIC / makeup
Kǒuhóng.comKǒuhóng.comLIPSTICK
Mànzhuāngshìfēng.comMànzhuāngshìfēng.comSLOW MAKEUP / FASHION
Měiróng.comMěiróng.comCOSTMETICS -Beauty/MU/Hair
Méizhuāng.comMéizhuāng.comNO MAKEUP- Natural look -88
Yǎnyǐng.comYǎnyǐng.comEYE SHADOW (makeup lids)
Běi.comBěi.comDIRECTION: NORTH
Cūnzi.comCūnzi.comVILLAGE
Dàolù.comDàolù.comROADWAYS / road /path
Dìtú.comDìtú.comMAPS / MAP
Dōngfāng.comDōngfāng.comDIRECTION: EAST (1 of 2)
Fēng.comFēng.comMOUNTAIN/WIND/SEAL/plenty
iūxián.comiūxián.comROUTE / ITINERAY
Jiē.comJiē.comSTREET / STREETS
Lùchéngtú.comLùchéngtú.comROADMAPS /route map
Nán.comNán.comDIRECTION: SOUTH
Wǎngluòdìtú.comWǎngluòdìtú.comONLINE MAP(S)
Xīfāng.comXīfāng.comDIRECTION: WEST /Western
Zàixiàndìtú.comZàixiàndìtú.comONLINE MAPS
Chēnghu.comChēnghu.comTO CALL
Chūjià.comChūjià.comBID / BIDS
Fǎndiǎn.comFǎndiǎn.comREBATE
Fǎnkuì.comFǎnkuì.comFEEDBACK / Send back info
Huíkòu.comHuíkòu.comREBATE / REBATES
Jiàngjià.comJiàngjià.comGET CHEAPER
Jīngjìrén.comJīngjìrén.comBROKER
Kuàimài.comKuàimài.comFAST SALE +DELIVERY /QUICK
Lógò.comLógò.comLOGOS logic
Măi.comMăi.comTO BUY / Hey You! – Well?
Mǎipiányi.comMǎipiányi.comBUY CHEAP
Mǎiwǒ.comMǎiwǒ.comBUY ME
Miǎnshuì.comMiǎnshuì.comTAX FREE / Duty free shop
Pàimài.comPàimài.comAUCTION /auction sale/cheap
Pāimài.comPāimài.comAUCTION SALE / TO AUCTION
Páizi.comPáizi.comBRAND
Piányi.comPiányi.comCHEAP / inexpensive
Piányiyīdiǎ.comPiányiyīdiǎ.comCHEAPER / More affordable
Piào.comPiào.comTICKETS /TICKET/ballot Reciept
Pínglùn.comPínglùn.comREVIEWS/COMMENTS/Discuss
Pǐnpái.comPǐnpái.comBRAND NAME / trademark
Rèxiāo.comRèxiāo.comHOT DEALS / hot-selling
Shāngbiāo.comShāngbiāo.comTRADEMARKS / Trademark
Shìchǎng.comShìchǎng.comMARKETS /MARKET / Products
Tíngyuànpāimài.comTíngyuànpāimài.comYARD SALE /courtyard-price
Wúcháng.comWúcháng.comFREE / At NO CHARGE or COST
Xiāolù.comXiāolù.comSALE
Xiāoshòu.comXiāoshòu.comDEALS (Sales) sell/market
Yōuhuìquàn.comYōuhuìquàn.comCOUPONS
Zàixiànfùkuǎn.comZàixiànfùkuǎn.comPAY ONLINE
Zèngpǐn.comZèngpǐn.comGIVEAWAY / gift / freebie
Zhēnpiányi.comZhēnpiányi.comREALLY CHEAP / Inexpensive
Zū.comZū.comRENT (to) / LETTER “Z” Pinyin
Zuìpiányi.comZuìpiányi.comCHEAPEST (most cheap)
Zūlìn.comZūlìn.comLEASING / RENT-LEASE-HIRE
Hūn.comHūn.comWEDDING / marriage/ w/wife
Hūnlǐ.comHūnlǐ.comWEDDING/wedding ceremony
Hūnshā.comHūnshā.comWEDDING DRESS
Hūnyīn.comHūnyīn.comWEDDING-MATRIMONY-MARY
Jiàgěiwǒ.comJiàgěiwǒ.comMARRY ME (2 of 2))
Jiàgěiwǒba.comJiàgěiwǒba.comMARRY ME (1 of 2)
Jiāqī.comJiāqī.comWEDDING DAY
Jiéhūba.comJiéhūba.comMARRY ME (1)
Jiéhūn.comJiéhūn.comMARRIAGE/ to get married
Pìnjīn.comPìnjīn.comBRIDES PRICE / PIN JIN
Qíng.comQíng.comLOVE & MARRIAGE
áizhèng.comáizhèng.comCANCER
Báixě.comBáixě.comWHITE LUNG / disese
Bǎojiàn.comBǎojiàn.comHEALTH CARE
Bóshì.comBóshì.comDOCTOR
Dàifu.comDàifu.comPHYSCIAN / DOCTOR
Dàliúxíng.comDàliúxíng.comPANDEMIC / Major Epidemic
Dúpǐn.comDúpǐn.comDRUGS
Fēnmiǎn.comFēnmiǎn.comCHILDBIRTH / labor/delivery
Huáiyùn.comHuáiyùn.comPREGNANCY / PREGNANT
Hùlǐ.comHùlǐ.comNURSING
Hùshì.comHùshì.comNURSE
Jiànkāngzhìfù.comJiànkāngzhìfù.comHEALTH CARE
Kēfè.comKēfè.comCOVID (sort of) / ward -terrible
Kǒuzhà.comKǒuzhà.comFACE MASK(S)
Kǒuzhào.comKǒuzhào.comFACE MASK
Pàndú.comPàndú.comPANDEMIC
Rèn.comRèn.comPREGNANT / pregancy
Shēngbìng.comShēngbìng.comSICK / To fall ill
shengchankongzhi.comshengchankongzhi.comBIRTH CONTROL
Shēntǐ.comShēntǐ.comBODY / The Body
Shìjué.comShìjué.comVISION / Sight / Visual
Shǒushù.comShǒushù.comSURGERY / operation
Shuìmián.comShuìmián.comSLEEP / To sleep
Tángniàobìng.comTángniàobìng.comDIABETES
Tàotao.comTàotao.comCONDOM (slang)
Téngtòng.comTéngtòng.comPAIN / ACHE/ SORE
Tóutòng.comTóutòng.comHEADACHE /Have headache
Wàikēshǒushù.comWàikēshǒushù.comSURGERY
Xiān.comXiān.comIMMORTAL
Xīnguānfèiyán.comXīnguānfèiyán.comCOVID19 penumonia
Yá.comYá.comTOOTH
Yǎnjiànkān.comYǎnjiànkān.comEYE CARE
Yǎnjìng.comYǎnjìng.comEYEGLASSES / GLASSES
Yănjìng.comYănjìng.comEYE GLASSES
Yaofangdian.comYaofangdian.comDRUG STORE
Yàopǐn.comYàopǐn.comDRUG /Medicine/Medications
Yàowù.comYàowù.comDRUGS / medicine
Yáyī.comYáyī.comDENTIST
Yáyīnshùlì.comYáyīnshùlì.comDENTAL CARE
Yīhù.comYīhù.comdoctors and nurses / medic
Yīliáo.comYīliáo.comMEDICAL Treatment / Care
YīliáoZhìfù.comYīliáoZhìfù.comMEDICAL CARE / Health Care
Yīlùn.comYīlùn.comMEDICAL DIAGNOSIS
Yīshēng.comYīshēng.comDOCTORS / DOCTOR (medical)
Yīyuàn.comYīyuàn.comHOSPITAL
Zhùtīngqì.comZhùtīngqì.comHEARING AID
Bàozhǐí.comBàozhǐí.comNEWSPAPER
Běndìxīnwén.comBěndìxīnwén.comLOCAL NEWS
Chuánméi.comChuánméi.comMEDIA
Guójìxīnwén.comGuójìxīnwén.comWORLD NEWS
Měiguóxīnwén.comMěiguóxīnwén.comUSA NEWS
Méitǐ.comMéitǐ.comMEDIA / News Media
Qúnxióng.comQúnxióng.comPOP STARS
Shìjièxīnwén.comShìjièxīnwén.comWORLD NEWS
Shǐyòngxīnwén.comShǐyòngxīnwén.comUSA NEWS
Shōuyīnjī.comShōuyīnjī.comRADIO
Sōujiù.comSōujiù.comSEARCH & RESCUE
Xiāoxi.comXiāoxi.comNEWS / Information
Xiězhēnjí.comXiězhēnjí.comPHOTO OF/sexy model/actress
Xīnwén.comXīnwén.comNEWS
Xìnxī.comXìnxī.comNEWS / INFORMATION
Zhōngguóxīnwén.comZhōngguóxīnwén.comCHINA NEWS
Bǎ.comBǎ.comPALLADIUM (Metals)
Báijīn.comBáijīn.comPLATINUM
Báiyín.comBáiyín.comSILVER
Dàilǐng.comDàilǐng.comLEAD (Metals)
Fán.comFán.comVANADIUM (Metals)
Gāng.comGāng.comSTEEL (Metals)
Gào.comGào.comZIRCONIUM (Metals)
Gǒng.comGǒng.comMERCURY (Metals)
Jīnshǔ.comJīnshǔ.comMETAL / METALS
Lái.comLái.comRHENIUM (Metals)
Lǎo.comLǎo.comRHODIUM (Metals)
Liǎo.comLiǎo.comRUTHNIUM (Metals)
Lǚ.comLǚ.comALUMINUM (Metals) TRIP
Měng.comMěng.comMANGANESE
Niè.comNiè.comNICKEL (Metals)
Tàitiěkuàng.comTàitiěkuàng.comTITANIUM ORE (Metals)
Tiě.comTiě.comIRON (Metals)
Tiěkuàng.comTiěkuàng.comIRON ORE
Tóng.comTóng.comCOPPER (chemistry)
Tóngkuàng.comTóngkuàng.comCOPPER ORE
Wū.comWū.comTUNGSTEN / ROOM / CROW
Xī.comXī.comWEST (direction) / TIN /-SPAIN
Xīn.comXīn.comZINC (Metal) /NEW /Newly
Xītǔ.comXītǔ.comRARE EARTH (Metals)
Xītǔjīnshǔ.comXītǔjīnshǔ.comRARE EARTH METALS
Yī.comYī.comNUM: 1-ONE /IRIDIUM (Metal)
Yín.comYín.comSILVER (Metals)
Yīn.comYīn.comINDIUM (Metals)
Bì.comBì.comCOINS / Currency/ Money
Biāozhì.comBiāozhì.comTOKEN
Chúxù.comChúxù.comSAVINGS / Deposit Money/
Dàibì.comDàibì.comTOKEN / TOKENS
Dāo.comDāo.comKNIFE/ Loanword =”DOLLAR”
Fùkuǎn.comFùkuǎn.comPAYMENT / To Pay money
Fùwēng.comFùwēng.comBILLIONAIRE / millionaire /rich
Fùyǒu.comFùyǒu.comRICH /WEALTHY
Huángjīn.comHuángjīn.comGOLD (metal or color)
Huìlǜ.comHuìlǜ.comEXCHANGE RATE
Huòbì.comHuòbì.comCURRENCY/ monetary (crypto)
Jiāoyì.comJiāoyì.comTRADES / Business Deals
Jīn.comJīn.comGOLD/ Money /Today/TIANJIN
Jīnzi.comJīnzi.comGOLD (2 of 2)
Měiyuán.comMěiyuán.comUS DOLLAR
Qián.comQián.comMONEY / cash /Coin
Qiánbāo.comQiánbāo.comWALLET (s) / PURSE
Qiánbì.comQiánbì.comCOIN / MONEY – Coins
Shènjìjīnróngbì.comShènjìjīnróngbì.comCYBER CURRENCY
Shòuxìn.comShòuxìn.comCREDIT / Extend Credit
Shùzì.comShùzì.comDIGITAL
Shùzìhuòbì.comShùzìhuòbì.comDIGITAL CURRENCY
Shùzìqián.comShùzìqián.comDIGITAL MONEY
Shùzìxiànjīn.comShùzìxiànjīn.comDIGITAL CASH
Tuìxiū.comTuìxiū.comRETIREMENT / RETIRE (work)
Wàihuì.comWàihuì.comFOREIGN EXCHANGE
Xìnyòngk.comXìnyòngk.comCREDIT CARD
Yínháng.comYínháng.comBANK
Yínzi.comYínzi.comMONEY / silver
Yuán.comYuán.comYUAN – Monetary Currency Cn
Zhìfù.comZhìfù.comGET RICH / PAY (MONEY)
Zīběn.comZīběn.comCAPITAL / self study=economics
Zījīn.comZījīn.comFUNDS
Diànyǐng.comDiànyǐng.comMOVIE / FILM
Diànyǐngpiàojiàbiǎo.comDiànyǐngpiàojiàbiǎo.comMOVIE SCHEDULES
Dìyǐng.comDìyǐng.comMOVIES (& VIDEOS) shadow
Dìyǐngyuàn.comDìyǐngyuàn.comCINEMA / MOVIE THEATER
Hánguódiǎnshìj.comHánguódiǎnshìj.comKOREAN DRAMA /TV acting.
Yǎnyuán.comYǎnyuán.comACTOR(s)- ACTRESS/performer
Yǐng.comYǐng.comPICTURE /image/film/movie
Chànggē.comChànggē.comSINGING / TO SING A SONG
Gāngqín.comGāngqín.comPIANO
Gē.comGē.comSING / To Sing / SONG
Gēqǔ.comGēqǔ.comSONGS (Music)
Guǎngbō.comGuǎngbō.comRADIO
Guǎngtónggētīng.comGuǎngtónggētīng.comCANTO POP (Music)
Huáyǔliúxíngyīnyuè.comHuáyǔliúxíngyīnyuè.comMANDOPOP (Chinese Music)
iúxíngyīnyuè.comiúxíngyīnyuè.comPOPULAR MUSIC (-pop)
Jítā.comJítā.comGUITAR (loanword)
KǎlāOK.comKǎlāOK.comKARAOKE
Liúxíngyīnyuè.comLiúxíngyīnyuè.comPOP MUSIC
Xiāngcūnyīnyuè.comXiāngcūnyīnyuè.comCOUNTRY MUSIC
Xìqǔ.comXìqǔ.comCHINESE OPERA
Yīnyuè.comYīnyuè.comMUSIC
Yīnyuèhuì.comYīnyuèhuì.comCONCERT / MUSIC CONCERTS
Yīnyuèjié.comYīnyuèjié.comMUSIC FESTIVAL
Yīnyuèshìpín.comYīnyuèshìpín.comMUSIC VIDEOS
Yīnyuèxiàzài.comYīnyuèxiàzài.comMUSIC DOWNLOADS
ZhōngguóYīnyuè.comZhōngguóYīnyuè.comCHINESE MUSIC
Zhuānjí.comZhuānjí.comMUSIC /album/reord
Bā.comBā.comNUM: 8-EIGHT /BAR+ internet
Bābā.comBābā.comNUM: 88 double fortune
Bābābā.comBābābā.comNUM: 888 – lucky# sounds “rich”
Bǎi.comBǎi.comNUM: 100 – HUNDRED (word)
Bāshíbā.comBāshíbā.comNUM: 88 – double wealth
Èr.comÈr.comNUMBER: 2 /TWO
Èrèrèr.comÈrèrèr.comNUM: 222 -Lucky Number
Èrshíèr.comÈrshíèr.comNUM: 22 – Lucky Number word
Èrshísì.comÈrshísì.comNUM: 24 =lucky /live longword
Èrshíyī.comÈrshíyī.comNUM: 21 =lucky forever /bless
Hāhāhā.comHāhāhā.comNUM: LOL in china / laugh
Jiǔ.comJiǔ.comNUM: 9-NINE /LIQUOR / WINE
Jiǔjiǔjiǔ.comJiǔjiǔjiǔ.comNUM: 1314 / forever in love
Jiǔjiǔjiǔjiǔ.comJiǔjiǔjiǔjiǔ.comNUM: 9999 – lucky (word)
Jiǔjiǔqī.comJiǔjiǔqī.comNUM: 997 – imaginary hotline
Jiǔjiǔwǔ.comJiǔjiǔwǔ.comNUM: 995 – help! “save me”
Jiǔshíjiǔ.comJiǔshíjiǔ.comNUM: 99 =highly fortuante
Lètóu.comLètóu.comLOTTO – (LUCKY NUMBERS)
Lètóupiào.comLètóupiào.comLOTTO TICKETS /LKY NUMBER
Liù.comLiù.comNUM: 6-SIX – Smooth/wealth
Liùliù.comLiùliù.comNUM: 66 – lucky (word)
Liùliùliù.comLiùliùliù.comNUM: 666 /lucky/ notevil
Liùliùliùliù.comLiùliùliùliù.comNUM: 6666 – lucky
Liùshíliù.comLiùshíliù.comNUM: 66 – lucky (Sixty Six)
Qī.comQī.comNUM: 7-SEVEN – Good Number
Qīqīlíng.comQīqīlíng.comNUM: 770 – cute – KISS YOU
Qīqīqī.comQīqīqī.comNUM: 777 – Lucky (word)
Qīshíqī.comQīshíqī.comNUM: 77 – Lucky (word)
Sān.comSān.comNUMBER: 3 /THREE
Sānliùlíng.comSānliùlíng.comNUM: 360= sān liù líng (word)
Sānsānsān.comSānsānsān.comNUM: 333 – lucky (word)
Sānsānsānsān.comSānsānsānsān.comNUM: 3333 – laughter & luck
Sānshíliù.comSānshíliù.comNUM: 36 (word)
Sānshísān.comSānshísān.comNUM: 33 (word)
Shí.comShí.comNUM: 10-TEN /Food/Animalfeed
Shíbā.comShíbā.comNUM: 18= wealth/ success
Shísān.comShísān.comNUM: 13= my lucky number
Shūzi.comShūzi.comNUMBER/figure/amount/digital
Sìshísì.comSìshísì.comNUM: 44 – luck (word)
Sìsìbā.comSìsìbā.comNUM: 448 – wealthy+death
Sìsìsì.comSìsìsì.comNUM: 444 – luck (word)
Wàn.comWàn.comNUM: 10 – TEN THOUSAND
Wǒàinǐyīshēngyīshì.comWǒàinǐyīshēngyīshì.comNUM: 5201314 -Love YOU
Wǔèrlíng.comWǔèrlíng.comNUM: 520 /similar to iloveyou
Wǔshíbā.comWǔshíbā.comNUM: 58=I will get rich (word)
Wǔshíwǔ.com Wǔshíwǔ.com NUM: 55= Yahoo (word)
Wǔwǔwǔ.comWǔwǔwǔ.comNUM: 555 – (crying or wining)
Wǔyībā.comWǔyībā.comNUM: 518=I want properity
Yībǎi.comYībǎi.comNUM: 100 – Number (word)
Yībǎiwàn.comYībǎiwàn.comNUM: 1,000,000 / million
Yīqiān.comYīqiān.comNUM: 1000 – Number (word)
Yīsānyīsì.comYīsānyīsì.comNUM: 999 – longevity / Hello?
Yīyī.comYīyī.comNUM: 11 (word)
Yīyīyī.comYīyīyī.comNUM: 111 (word)
Yùnqì.comYùnqì.comLUCK (Good or Bad)
Yǔyá.comYǔyá.comCHANCE / FATE Opportunity
Fāngxiāng.comFāngxiāng.comFRAGRANCE / AROUMA
Xiāng.comXiāng.comPERFUME – spice or INCENSE
Xiāngfēn.comXiāngfēn.comFRAGRANCE & Scent/Perfume
Xiāngshuǐ.comXiāngshuǐ.comPERFUME
Xiāngshuĭ.comXiāngshuĭ.comPERFUME / cologne
Chǒngwùniǎo.comChǒngwùniǎo.comPET BIRDS (HOUSE PET BIRD)
Gǒu.comGǒu.comDOG / LETTER “G” Pinyin
Gǒuliáng.comGǒuliáng.comDOG FOOD
Māo.comMāo.comCAT / LETTER “M” Pinyin
Māoshí.comMāoshí.comCAT FOOD
Niǎosìliào.comNiǎosìliào.comBIRD FEED
Quán.comQuán.comDOG
Xiǎogǒu.comXiǎogǒu.comDOGS / PUPPY / PUP
Yīngwǔ.comYīngwǔ.comPARROT(S)
Ānzhuōshǒujī.comĀnzhuōshǒujī.comANDROID PHONE
Dǎdiànhuà.comDǎdiànhuà.comCALL / To make telephone call
Diànhuà.comDiànhuà.comPHONE
Diànhuàliáotiān.comDiànhuàliáotiān.comPHONE CHAT /telephone conv
Diànyóu.comDiànyóu.comEMAIL
Diànzǐyóujiàn.comDiànzǐyóujiàn.comEMAIL / POST
Duǎnxìn.comDuǎnxìn.comTEXT MESSAGE / sms
ěrjī.coměrjī.comHEAD PHONES /Earphones
Liánxìfāngshì.comLiánxìfāngshì.comCONTACTS
Língshēng.comLíngshēng.comRINGTONE / Ring / Bell Stroke
Liúméitǐ.comLiúméitǐ.comSTREAMING (Media/videos)
Píngguǒshǒujī.comPíngguǒshǒujī.comAPPLE PHONE / Iphone.
Shǒujī.comShǒujī.comSMART PHONE / CELL PHONE
Shǒujīfúwù.comShǒujīfúwù.comCELL SERVICE /Mobile phone
Shǒujīké.comShǒujīké.comPHONE CASE / CELL ph CASE
Shǒujīpǐnpái.comShǒujīpǐnpái.comMOBILE PHONE BRANDS
Wánshǒujī.comWánshǒujī.comPLAYING on CELL PHONE
Wèixīngdiànhuà.comWèixīngdiànhuà.comSATELLITE PHONE
Wúxiànde.comWúxiànde.comWIRELESS
Xìbāofúwù.comXìbāofúwù.comCELL SERVICE
Yóujiàn.comYóujiàn.comEMAIL / postal mail
Zhíbò.comZhíbò.comSTREAMING LIVE / internet
Zhìnéng.comZhìnéng.comSMART PHONE / Intelligent
Kuàizhào.comKuàizhào.comPHOTO / Snap Shot
Shèxiàngjī.comShèxiàngjī.comVIDEO / VIDEO CAMERA(S)
Shèyǐng.comShèyǐng.comPHOTOGRAPHY-Photo /Movie
Shǒujīzhàopiàn.comShǒujīzhàopiàn.comPHONE PHOTO
Túpiàn.comTúpiàn.comIMAGES / Picture /Photography
Túxiàng.comTúxiàng.comIMAGE /statue/picture /graphic
Zhào.comZhào.comPHOTO / Take Photo/NAME
Zhàopiàn.comZhàopiàn.comPHOTOGRAPH / photo
Zhàoxiàngjī.comZhàoxiàngjī.comCAMERA
Zìpāi.comZìpāi.comSELF PHOTO VIDEO
Pīnyīn.comPīnyīn.comPINYIN (link to pinyin page)
Chuān.comChuān.comRIVER / CREEK / Level ground
Fángchǎn.comFángchǎn.comREAL ESTATE/ property/house
Fángdìchǎn.comFángdìchǎn.comREAL ESTATE
Lóupán.comLóupán.comREAL ESTATE /Rent or sale
Wùyè.comWùyè.comREAL ESTATE / property /management
Zhòngdì.comZhòngdì.comFARM LAND / to farm /work
Chánzōng.comChánzōng.comZEN BUDDHISM
Dǎogào.comDǎogào.comPRAYER
Dàojiào.comDàojiào.comTAOISM
Èmó.comÈmó.comDEMON / FIEND
Fójiào.comFójiào.comBUDDHISM
Fójiàozhě.comFójiàozhě.comBUDDHISTS /person involved
Jīdū.comJīdū.comCHRIST
Jīdūjiào.comJīdūjiào.comCHRISTIAN / CHRISTANITY
Móguǐ.comMóguǐ.comDEVIL / Demonic Ghost
Mùsīlín.comMùsīlín.comMUSLIM
Qídǎo.comQídǎo.comPRAYERS
Qīngzhēn.comQīngzhēn.comMUSLIM / ISLAMIC
Shàngdì.comShàngdì.comGOD
Shàngtiān.comShàngtiān.comHEAVEN / God / To Die
Shèngdàn.comShèngdàn.comCHRISTMAS
Shèngdànjié.comShèngdànjié.comCHRISTMAS/ Christmas Season
Sǐwáng.comSǐwáng.comDEATH /to die
Tiānshàng.comTiānshàng.comHEAVEN / celestial/heavenly
Tiānshǐ.comTiānshǐ.comANGEL / Angels
Tiānzhǔjiào.comTiānzhǔjiào.comCATHOLICISM / Religion
Xījījiào.comXījījiào.comSIKHISM
Xìnyǎng.comXìnyǎng.comFAITH / Belief in a religion
Yīsīlán.comYīsīlán.comISLAM
Yīsīlánjiào.comYīsīlánjiào.comISLAM
Yóutài.comYóutài.comJEWISH
Zhǔ.comZhǔ.comGOD / lord / Master
Bāozi.comBāozi.comBAOZI / STEAMED BUNS
Bǐsà.comBǐsà.comPIZZA (loanword) – (2 of2)
Càidān.comCàidān.comMENU
Cānguǎn.comCānguǎn.comRESTAURANTS
Càntīng.comCàntīng.comRESTAURANT / All foods
Cāntīng.comCāntīng.comRESTAURANT
Càotīng.comCàotīng.comRESTAURANT – SLANG “Dining
Chúshī.comChúshī.comCHEF
Dàiwǎn.comDàiwǎn.comTAKE OUT
Dāngdìměishí.comDāngdìměishí.comLOCAL EATS
Diǎn.comDiǎn.comORDER / food / shop
Fàn.comFàn.comFOOD (COOKED) /Rice/crime
Fúwùyuán.comFúwùyuán.comWAITRESS / Waiter /Attendant
Guōbā.comGuōbā.comGUOBA/Crispy Scortched Rice
Guókuì.comGuókuì.comGUOKUI / CHINA PANCAKE
Huǒguō.comHuǒguō.comHOTPOT /China broth
Huǒshí.comHuǒshí.comFOOD & MEALS
Jiānbǐng.comJiānbǐng.comPANCAKE / CHINESE CREPES
Kāfēidiàn.comKāfēidiàn.comCAFE / COFFEE SHOP
Kuàicān.comKuàicān.comFAST FOOD / snack / meal
Lǐngbān.comLǐngbān.comFOREMAN/Supervisor/topwait
Lǜchá.comLǜchá.comGREEN TEA
Qǔchū.comQǔchū.comTAKEOUT
Ròujiāmó.comRòujiāmó.comCHINESE HAMBURGER/ meat
Wàidàicā.comWàidàicā.comTAKE OUT FOOD
Wǎncān.comWǎncān.comDINNER / Evening Meal
Wǎngshàngdiǎnwài.comWǎngshàngdiǎnwài.comTAKE OUT ONLINE
Wǔcān.comWǔcān.comLUNCH / Midday Meal/lunch
Wūlóngchá.comWūlóngchá.comOOLONG TEA/ wulong cha
Yóutiáo.comYóutiáo.comYOUTIAO /FRIED DOUGH
Zǎocān.comZǎocān.comMORNING MEAL / Breakfast
Zhōuměi.comZhōuměi.comCHOW MEIN
Chēpiào.comChēpiào.comTICKET / Bus or Train Ticket
Chūzūchē.comChūzūchē.comHIRE CAR (Rental)
Chūzūqìchē.comChūzūqìchē.comTAXI
Dàibù.comDàibù.comRIDE
Dàibùfèn.comDàibùfèn.comRIDE SHARE (made up word)
Dǐdìchē.comDǐdìchē.comRIDE SHARE / didi
Dìtiě.comDìtiě.comSUBWAY / METRO
Fēijīpiào.comFēijīpiào.comTICKET /bus/train (2 of 2)
Gāotiě.comGāotiě.comHIGH SPEED TRAIN/bullettrain
Gōngch.comGōngch.comBUS (1 of 2)
Gōngchē.comGōngchē.comBUS (2 of 2)
Gōnggòngqìchē.comGōnggòngqìchē.comBUSES / TRAINS/ Public Trans.
Gōngjiāochē.comGōngjiāochē.comBUS
Huǒchēpiào.comHuǒchēpiào.comTRAIN TICKET
Huǒchēzhàn.comHuǒchēzhàn.comTRAIN STATION
Pīnchē.comPīnchē.comRIDE SHARING-Offical Carpool
Qìchēchūzū.comQìchēchūzū.comRENT CAR
Sānlúnchē.comSānlúnchē.comPEDICAB / Tricycle Taxi
BīngmǎYǒng.comBīngmǎYǒng.comTERRACOTTA ARMY
Bówùguǎn.comBówùguǎn.comCHINA MUSEUM
Chángchéng.comChángchéng.comGREAT WALL OF CHINA
Chángjiāng.comChángjiāng.comYANGTZE RIVER /3RD-Longest
Jǐngdìzhōngguó.comJǐngdìzhōngguó.comSCENIC CHINA
LèshānDàfó.comLèshānDàfó.comLeshan Giant Buddha/dafo
SānxiáBówùguǎn.comSānxiáBówùguǎn.comTHREE GORGES MUSEUM
Sānxiádàbà.comSānxiádàbà.comTHREE GORGES DAM
Wàitān.comWàitān.comSHANGHAI BUND (waterfront)
Zhōngguólǚxíng.comZhōngguólǚxíng.comCHINA TRAVEL / domestic
Zǐjìnchéng.comZǐjìnchéng.comTHE FORBIDDEN CITY
Dǎre.comDǎre.comDARE
Dàxué.comDàxué.comCOLLEGE / UNIVERSITY
jiāo.comjiāo.comTEACH or education / religion
Jiàoyù.comJiàoyù.comEDUCATION
Kǎoshì.comKǎoshì.comEXAM / EXAMS /take exam
Lǎoshī.comLǎoshī.comTEACHER (1 of 2)
Lăoshī.comLăoshī.comTEACHER / Educator /Instruct
Shī.comShī.comTEACHER / master/ expert
Wǎngshàngjiàoy.comWǎngshàngjiàoy.comONLINE EDUCATION
Wǎngshàngkèchéng.comWǎngshàngkèchéng.comONLINE COURSES
Xiānsheng.comXiānsheng.comTEACHER / husband doctor
Xiǎoxué.comXiǎoxué.comPRIMARY / ELEM SCHOOL
Xuéshēng.comXuéshēng.comSTUDENT / school child
Xuéxí.comXuéxí.comTO LEARN / TO STUDY
Xuéxiào.comXuéxiào.comSCHOOL / SCHOOLS
Xuéyuà.comXuéyuà.comCOLLEGES
Xuéyuàn.comXuéyuàn.comUNIVERSITY / COLLEGE /study
Zàixiànkèchéng.comZàixiànkèchéng.comONLINE COURSE (s)
Fāxiàn.comFāxiàn.comDISCOVER
Hǎi.comHǎi.comOCEAN / SEA / salt water/lots
Hăi.comHăi.comOCEAN / SEA / saltwater
Kēxué.comKēxué.comSCIENCE / knowledge/ rational
Kēyán.comKēyán.comRESEARCH
Qìhòu.comQìhòu.comCLIMATE
Quántǐ.comQuántǐ.comQUANTUM
Rénkǒ.com
Owner:
Rénkǒ.com
Owner:
POPULATION
Rìchū.comRìchū.comSUNRISE
Shānhújiāo.comShānhújiāo.comCORAL REEF
Shíjiān.comShíjiān.comTIME
Tànsuǒ.comTànsuǒ.comEXPLORE / To Probe
Tiānkōng.comTiānkōng.comSKY
Tǔ.comTǔ.comEARTH / (planet) /earth – soil
Tŭ.comTŭ.comEARTH (Differet Vowel)
Wàixīngrén.comWàixīngrén.comALIEN / Outside star person
Wéibō.comWéibō.comMICROWAVE /Radiation/ripple
Wèixīn.comWèixīn.comSATELLITE
Yínhéxì.comYínhéxì.comGALAXY
Zhǎodào.comZhǎodào.comFIND/ DISCOVER
Zhìhuìchéngshì.comZhìhuìchéngshì.comSMART CITY
Hǎicài.comHǎicài.comSEAWEED / seafood
Hǎiwèi.comHǎiwèi.comSEA+TASTE= Seafood (2 of 2)
Hǎixiān.comHǎixiān.comSEAFOOD (2 of 2) (Different)
Hăixiān.comHăixiān.comSEAFOOD (1 of 2)
Lóngxiā.comLóngxiā.comLOBSTER
Māoyú.comMāoyú.comCATFISH
Niányú.comNiányú.comCATFISH
Tūnná.comTūnná.comTUNA / Fish tuna (loanword)
Xiārén.comXiārén.comSHRIMP /Meat /shelled shrimp
Àibāngzhù.comÀibāngzhù.comAi HELP (Search)
Àiliáo.comÀiliáo.comAi CHAT (Search)
Àisōu.comÀisōu.comAi SEARCH
Bāngbāngwǒ.comBāngbāngwǒ.comHELP
Bāngwǒ.comBāngwǒ.comHELP ME
Bāngzhù.comBāngzhù.comHELP / ASSIST
Cházhǎo.comCházhǎo.comSEARCH via MOBILE DEVICES
Chéngshìsōusuǒ.comChéngshìsōusuǒ.comCITY SEARCH
Fùjìnde.comFùjìnde.comWEALTHY /RICH /& Nearby
Huídá.comHuídá.comANSWERS /to answer-reply
Jiǎnsuǒ.comJiǎnsuǒ.comSEARCH / Retrieve Data/Lookup
Jiědá.comJiědá.comANSWER
Kuàijié.comKuàijié.comQUICK / Fast / Computer trick
Kuàisōusuǒ.comKuàisōusuǒ.comFAST SEARCH / Quick Search
Kuàisù.comKuàisù.comFAST – RAPID / highspeed
Mǐntán.comMǐntán.comSMART /quick/clever+ CHAT
Nǎlǐ.comNǎlǐ.comWHERE? / WHAT PLACE
Qìchēdǎikuǎn.comQìchēdǎikuǎn.comDICTIONARY
Réngōngzhìnèi.comRéngōngzhìnèi.comARTIFICIAL INTELLIGENCE /ai
Réngòuzhìnéng.comRéngòuzhìnéng.comAi / Artifical Intelligence
Rénwèizhǎo.comRénwèizhǎo.comPEOPLE FINDER
Rèsōu.comRèsōu.comSEARCH ( term?/slang- popular
Searchchinese.comSearchchinese.comENGLISH WORDS -China Search
Sōu.comSōu.comTO SEARCH
Sōusuǒ.comSōusuǒ.comSEARCH / Search 4 place/data
Sōusuǒyǐnqíng.comSōusuǒyǐnqíng.comINTERNET SEARCH ENGINE
Sōuxún.comSōuxún.comSEARCH – Intensive searches
Sōuxúnyǐnqíng.comSōuxúnyǐnqíng.comINTERNET search engine FV!
Wǎngshàngcídiǎn.comWǎngshàngcídiǎn.comONLINE DICTIONARY
Wèndá.comWèndá.comQUESTION & ANSWER
Xiàn.comXiàn.comNOW / Present/ existing
Xún.comXún.comTO SEARCH FOR
Xùnsù.comXùnsù.comFAST/ Rapid / Speedy
Xúnzhǎo.comXúnzhǎo.comSEEK / FIND / SEARCH -Casual Search
Yíwèn.comYíwèn.comONE QUESTION/ interrogation
Zàixiàn.comZàixiàn.comONLINE /Online access
Zhǎo.comZhǎo.comFINE / TO FIND /to look – seek
Zìdiǎn.comZìdiǎn.comDICTIONARY / Encyclopedia
Zīxún.comZīxún.comSEEK ADVICE
Àokèfúdūn.comÀokèfúdūn.comOXFORDS
Gāogēn.comGāogēn.comHIGH HEELS / SHOES
Gāogēnxié.comGāogēnxié.comHIGH HEELS/weddings/business
Lánqiúxié.comLánqiúxié.comBASKETBALL SHOES
Liángtuōxié.comLiángtuōxié.comSANDALS
Liángxié.comLiángxié.comSANDALS
Nánshìxuēzi.comNánshìxuēzi.comMENS BOOTS
Nánxié.comNánxié.comMENS SHOES
Nǚshìbàozhuāngxié.comNǚshìbàozhuāngxié.comWOMENS PUMPS
Nǚshìmùlèi.comNǚshìmùlèi.comWOMENS MULES
Nǚshìpíngdì.comNǚshìpíngdì.comWOMENS FLATS
Nǚshìxuēzi.com Nǚshìxuēzi.com WOMENS BOOTS
Nǚxìezhuāng.comNǚxìezhuāng.comWOMENS SHOES
Pǎoxié.comPǎoxié.comRUNNING SHOES
Píngdì.comPíngdì.comFLATS
Píxié.comPíxié.comFLATSHOES / Leather
Qiúxié.comQiúxié.comATHLETIC SHOES
Shānghuāxié.comShānghuāxié.comSANDALS SHOES
Txù.comTxù.comT-SHIRT / TEE SHIRT (S)
Wǎngqiúxié.comWǎngqiúxié.comTENNIS SHOES
Wàzi.comWàzi.comSOCKS
Wēijī.comWēijī.comWEDGES / Shoe Style
Xié.comXié.comSHOE / SHOES (1 OF 2)
Xiézi.comXiézi.comSHOES (plural) (2 OF 2)
Xuē.comXuē.comBOOTS
Xuēzi.comXuēzi.comBOOTS
Yīngxióngxié.comYīngxióngxié.comESPADRILLES (Shoes)
Yùndòngxié.comYùndòngxié.comSNEAKERS – fashion-sport shoes
Bǎiyèchuāng.comBǎiyèchuāng.comBLINDS
Bānshǒu.comBānshǒu.comWRENCHES
Dàjiādù.comDàjiādù.comAPPLIANCES
Dāojù.comDāojù.comKNIVES
Dāozi.comDāozi.comKNIFE / KNIVES
Dēnghuǒ.comDēnghuǒ.comLIGHTS / Light/ lantern / lamp
Dēngpào.comDēngpào.comLIGHT BULBS (s)
Diànpù.comDiànpù.comSTORE / SHOP
Diànshìjī.comDiànshìjī.comTELEVISION
Diǎnzhāng.comDiǎnzhāng.comPAWN SHOPS
Diànzǐshāngwù.comDiànzǐshāngwù.comECOMMERCE
Èrshǒu.comÈrshǒu.comSECOND-HAND / used
Gōngjùdì.comGōngjùdì.comTOOL LAND
Gòuwù.comGòuwù.comSHOPPING
Gòuwùzhōngxīn.comGòuwùzhōngxīn.comMALL / Shopping Center
gǔwán.comgǔwán.comANTIQUES / ANCIENT-pretty)
Jiādiàn.comJiādiàn.comAPPLIANCES / APPLIANCE
Jiǎnglǐ.comJiǎnglǐ.comREWARDS
Jīnliùzi.comJīnliùzi.comGOLD RING
Làzhú.comLàzhú.comCANDLES
Mǎi.comMǎi.comBUY / PURCHASE (different)
Máojīn.comMáojīn.comTOWEL / TOWELS
Mùlù.comMùlù.comCATALOG
Niàobù.comNiàobù.comDIAPERS
Pánzi.comPánzi.comPLATE / TRAY /DISH
Shāngchǎng.comShāngchǎng.comSHOPPING MALL/ Center/Stores
Shēchǐpǐn.comShēchǐpǐn.comLUXURY GOOD
Shēhuá.comShēhuá.comLUXURY
Shèngdàndēng.comShèngdàndēng.comCHRISTMAS LIGHT(S)
Shèngdànshù.comShèngdànshù.comCHRISTMAS TREE(S)
Shìwù.comShìwù.comJEWELRY
Shuǐguǎn.comShuǐguǎn.comWATER HOSE / WATER PIPE
Sònghuò.comSònghuò.comDELIVERY
Wǎngdià.comWǎngdià.comONLINE /shop
Wǎnggòu.comWǎnggòu.comONLINE SHOPPING/ Internet
Wèishēngzhǐ.comWèishēngzhǐ.comTOILET PAPER/BathroomTissue
Xiāngyān.comXiāngyān.comCIGARETTES
Xīndiànshì.comXīndiànshì.comNEW TELEVISIONS
Yáshuā.comYáshuā.comTOOTH BRUSH
Yèshí.comYèshí.comNIGHT MARKET /Street market
Yínqì.comYínqì.comSILVER WARE
Zhěntou.comZhěntou.comPILLOW (S)
Zhǐjīn.comZhǐjīn.comPAPER TOWELS /Napkin facial
Zhìpǐn.comZhìpǐn.comPRODUCT/ GOODS
Zhǐzhāng.comZhǐzhāng.comPAPER / Paper Sheet
Zhuōzi.comZhuōzi.comTABLE / DESK
Ānjìng.comĀnjìng.comQUIET / peaceful
Cáichǎn.comCáichǎn.comPROPERTY /ESTATE / ASSETS
Chuàngxīn.comChuàngxīn.comINNOVATION (S)
Chuántǒng.comChuántǒng.comTRADITION (S) /conventional
Dàhēng.comDàhēng.comVIP /Superstar /VIP /Big Shot
Dǎndà.comDǎndà.comBOLD / audacious/ DARING
Dàxiào.comDàxiào.comLAUGHS
Diǎntīng.comDiǎntīng.comNIGHT CLUB /spot for drinks
Gǔdémāoníng.comGǔdémāoníng.comGOOD MORNING
Hǎo.comHǎo.comGREAT / good / well
Hàoyóu.comHàoyóu.comFRIEND / close friend/good
Huódòng.comHuódòng.comEVENTS / event/ Live action
Jiāyóu.comJiāyóu.comGO GET IT (cute phrase)
Jīngjì.comJīngjì.comECONOMY /economic
Juézàn.comJuézàn.comAMAZING
Kāixīn.comKāixīn.comHAPPY / Feel happy/ rejoice
Kuàilè.comKuàilè.comHAPPY / joyful /merry
Liánjiē.comLiánjiē.comCONNECT /Website / links
Liánxì.comLiánxì.comCONTACT / touch /connect
Línjū.comLínjū.comNEIGHBORS /Next Door
Míngxíng.comMíngxíng.comMODEL / CELEBRITY
Míngxīng.comMíngxīng.comSTAR / CELEBRITY
Nǚxīng.comNǚxīng.comFEMALE STAR /Famous Actress
Nǚzǐ.comNǚzǐ.comWOMAN / Female
Quānzi.comQuānzi.comRING / Circle / Social circle
Shèhuì.comShèhuì.comSOCIAL / society
Shèjiāo.comShèjiāo.comSOCIAL / Interaction /contact
Shèjiāoméitǐ.comShèjiāoméitǐ.comSOCIAL MEDIA
Shèjìnméitǐ.comShèjìnméitǐ.comSOCIAL MEDIA
Shén.comShén.comAMAZING /Awesome-slang
Shēn.comShēn.comBODY/MORALITY/oneself
Shēnghuó.comShēnghuó.comLIFE / Activity / To Live
Shuōhuà.comShuōhuà.comTALK /SPEAK /TO GOSSIP
Shùzìyíngxiāo.comShùzìyíngxiāo.comDIGITAL MARKETING
Tánhuà.comTánhuà.comTALK / laughing / conversation
Tíng.comTíng.comSTOP / HALT
Tíngzhǐ.comTíngzhǐ.comHALT / STOP for vocal use.
Tíngzhǐzhànzhēng.comTíngzhǐzhànzhēng.comSTOP WARS
Wǎn.comWǎn.comSMILE (2 of 2)
Wánhuìdiǎn.comWánhuìdiǎn.comNIGHTCLUBS – Party Spot
Wēixiào.comWēixiào.comSMILE /smiles /To smile (1of2)
Wènhòukǎ.comWènhòukǎ.comGREETING CARD (S)
Wénhuà.comWénhuà.comCULTURE / Civilization/cultural
Wūrǎn.comWūrǎn.comPOLLUTION / contamination
Xiào.comXiào.comBOTH SMILES & LAUGHS
Xièxie.comXièxie.comTHANK YOU / thanks
Xīnnián.comXīnnián.comNEW YEARS
Yánwén.comYánwén.comRUMORS
Yèdiàn.comYèdiàn.comNIGHT CLUB or Night store
Yèwǎnshēnghuó.comYèwǎnshēnghuó.comNIGHTLIFE
YìnZhào.comYìnZhào.comYIN ZHAO (name) /To ignite
Yǒu.comYǒu.comFRIEND
Yǒuqùde.comYǒuqùde.comFUNNY
Yùnqi.comYùnqi.comCHANGE / LUCK /GOOD /BAD
Yúnshèjiāo.comYúnshèjiāo.comCLOUD SOCIAL
Zài.comZài.comSLANG / “then again etc.”
Zǎoshànghǎo.comZǎoshànghǎo.comGOOD MORNING
Zhǐ.comZhǐ.comSTOP = Written form only
Zūnbēi.comZūnbēi.comSENIORS
Chán.comChán.comMOON (others)
Dìqiú.comDìqiú.comEARTH (planet)
Hǎiwángxīng.comHǎiwángxīng.comNEPTUNE (planet)
Huǒjiàn.comHuǒjiàn.comROCKET
Huǒxīng.comHuǒxīng.comMARS (Planet)
Jīnxīng.comJīnxīng.comVENUS (planet)
Kōngjiān.comKōngjiān.comSPACE
Míngwángxīng.comMíngwángxīng.comPLUTO (dward planet)
Mùxīng.comMùxīng.comJUPITER (planet)
Shìjiè.comShìjiè.comWORLD
Shuǐxīng.comShuǐxīng.comMERCURY (planet)
Tàikōng.comTàikōng.comSPACE
Tàiyáng.comTàiyáng.comSUN / SOLAR
Tiānwángxīng.comTiānwángxīng.comURANUS (planet)
Tiānwénxué.comTiānwénxué.comASTRONOMY
Tǔxīng.comTǔxīng.comSATURN (planet)
Yuèliang.comYuèliang.comMOON / brght moon
Yuèliàng.comYuèliàng.comMOON / MOONLIGHT
Yǔzhòu.comYǔzhòu.comUNIVERSE
Àoyùn.comÀoyùn.comOLYMPICS / Olympic Games
Bàngqiú.comBàngqiú.comBASEBALL
Bǎolíngqiú.comBǎolíngqiú.comBOWLING
Chángpǎo.comChángpǎo.comRUNNING / long distance
Chōnglàng.comChōnglàng.comSURFING /To Surf
Cùjū.comCùjū.comBALL GAME – Cuju Cn. Soccer
Dānbǎnhuáxuě.comDānbǎnhuáxuě.comSNOW BOARDING /Snowboard
Diànzǐjìngjì.comDiànzǐjìngjì.comESPORTS / Electronic sports
Diàoyú.comDiàoyú.comFISHING / TO FISH
Dōngjìyùndòng.comDōngjìyùndòng.comWINTER SPORTS
Értóngzúqiú.comÉrtóngzúqiú.comKIDS SOCCER
Gāoěrfū.comGāoěrfū.comGOLF (loanword)
Gāoĕrfūqiú.comGāoĕrfūqiú.comGOLF (sport of golf)
Gāoqiú.comGāoqiú.comGOLF
Huáxuěbǎn.comHuáxuěbǎn.comSKI / SNOWBOARD
Huáxuěshèngdì.comHuáxuěshèngdì.comSKI RESORT
Jiàn.comJiàn.comSHUTTLECOCK / Badminton
Jiànměi.comJiànměi.comFITNESS (Exercises)
Jiànshēn.comJiànshēn.comFITNESS
Juélì.comJuélì.comMARTIAL ARTS.